DANAS STUPILE NA SNAGU UREDBE ŽELJKE CVIJANOVIĆ: Prvi objavljujem kompletan sadržaj obe uredbe!

Od danas, 07.04.2020. godine, važe i imaju se primjenjivati uredbe sa zakonskom snagom Predsjednice RS Željke Cvijanović o zabrani izazivanja panike i nereda, te o rokovim i postupanju u sudskim postupcima tokom trajanja vanrednog stanja. Pošto predsjednica, vlada i druge institucije Srpske date uredbe nisu učinile dostupnima svima koji ih se moraju pridržavati, opet nastupam kao "narodni pravobranilac" i objavljujem sadržaje istih - čak tehnički dotjerane. Čisto kako bi ljudi bar elementarno doznali kakvih zabrana se moraju pridržavati, ali i kakva nova pravila su nametnuta u krivičnim, prekršajnim, upravnim i parničnim sudskim postupcima.Javnost je samo upoznata da je Željka Cvijanović donijela dvije uredbe sa zakonskom snagom, a svi na koje se uredbe odnose mogu samo zamišljati šta se tačno zabranjuje ili kakvim novim sudskim pravilima se valja povinovati. Elementarna pretpostavka uvođenja u pravni sistem svakog novog propisa jeste da isti bude dostupan svima na koje se odnosi, da bi pravni subjekti elementarno znali šta je to zakonodavac uveo u pravni sistem.

Kontraverzne uredbe predsjednice juče su objavljene u Službenom glasniku RS, broj 32/20, a na pravnu snagu stupile su sa današnjim danom - 7. aprila. Znači, sa današnim danom sudovi, tužilaštva, policija, pravna i fizička lica moraju poštovati i izvršavati volju naše predsjednice, a kako da to čine ukoliko im sadržaj uredbi nije učinjen dostupnim? Jedno je odštampati neki broj Službenog glasnika RS, a sasvim drugo je distrubuirati njegov sadržaj do organa kojima to valja sprovoditi i do građana i pravnih lica kojima se određena ponašanja zabranjuju. Pristup elektronskom sadržaju Službenog glasnika imaju samo oni koji su od ranije preplaćeni.

No, ima narod svog blogera, sve više u funkciji "narodnog pravobranioca" (pomodno: ombudsmana), koji umjesto institucija objavljuje sadržaje uredbi, odluka i inih propisa. Potom i pravna tumačenja zbog čega su sve te odluke vlasti neustavne i nezakonite. Već na prvi pogled vidim niz kršenja ustava i zakona u dolje prezentovanim uredbama, ali ćemo se tim temama baviti narednih dana. Zasad samo objelodanjujem sadržaje obe uredbe - čisto zarad informisanja javnosti. Posao koji su morali odraditi donosioci uredbi!

Zarad svojih čitalaca koji ne poznaju ćirilično pismo izvršio sam konvertovanje u latinicu, te uredbe tehnički "dotjerao" radi lakšeg raspoznavanja članova, stavova i tačaka, odnosno ukupnog sadržaja. Sve zarad pomoći ljudima u snalaženju spram nametnutih i teških prilika.
___________________________________________________


 Službeni glasnik RS, broj 32/20 od 6, aprila 2020. godine

Na osnovu Amandmana CIX i Amandmana XXXV tačka 2. na član 81. st. 1. i 2. Ustava Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05 i 48/11), na prijedlog Vlade Republike Srpske, a nakon mišljenja predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednik Republike Srpske, 6.4.2020. godine, donosi

UREDBU

SA ZAKONSKOM SNAGOM O ZABRANI IZAZIVANJA

PANIKE I NEREDA ZA VRIJEME VANREDNOG STANJA

Član 1.

Ovom uredbom sa zakonskom snagom propisuju se zabrana narušavanja javnog reda i mira izazivanjem panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja za Republiku Srpsku i prekršajne sankcije koje se izriču počiniocima prekršaja.

Član 2.

(1) Zabranjuje se iznošenje ili prenošenje lažnih vijesti ili tvrđenja kojima se izaziva panika ili teže narušava javni red ili mir ili onemogućava ili značajnije ometa sprovođenje odluka i mjera državnih organa, drugih institucija i organizacija koji vrše javna ovlašćenja.

(2) Zabrana iz stava 1. ovog člana odnosi se i na radnje učinjene putem sredstava javnog informisanja, društvenih mreža ili drugih sličnih sredstava.

Član 3.

(1) Za prekršaj iz člana 2. ove uredbe kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM.

(2) Za prekršaj iz člana 2. ove uredbe kazniće se pravno lice novčanom kaznom od 3.000 KM do 9.000 KM.

(3) Odgovorno lice u pravnom licu kazniće se za prekršaj iz člana 2. ove uredbe novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a podnijeće se na potvrdu Narodnoj skupštini Republike Srpske čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Broj: 01-020-1162/20                                                                         
6. aprila 2020. godine                                                                      
Banjaluka                                                                                   

Predsjednik Republike,
Željka Cvijanović, s.r.


 ______________________________________________________

Na osnovu Amandmana CIX i Amandmana XXXV tačka 2. na član 81. st. 1. i 2. Ustava Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05 i 48/11), na prijedlog Vlade Republike Srpske, a nakon mišljenja predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednik Republike Srpske, 6.4.2020. godine, donosi

UREDBU

SA ZAKONSKOM SNAGOM O ROKOVIMA I POSTUPANJU U SUDSKIM POSTUPCIMA 
ZA VRIJEME VANREDNOG STANJA ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRPSKE

Član 1.

Ovom uredbom sa zakonskom snagom propisuje se postupanje u vezi sa primjenom rokova u svim sudskim postupcima u Republici Srpskoj zbog proglašenja vanrednog stanja.

Član 2.

(1) Rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, prijedloga za pokretanje vanparničnog postupka ili postupka izvršenja isprava i drugih podnesaka koji su vezani rokom prestaju teći za vrijeme vanrednog stanja.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, rokovi ne prestaju teći u hitnim postupcima propisanim ovom uredbom sa zakonskom snagom.

(3) Hitnim postupcima u parničnoj materiji, vanparničnoj materiji i izvršnoj materiji smatraju se:
1) postupci iz porodično-pravnih odnosa roditelja i djece, vršenja roditeljskog prava i dužnosti, odnosno lišenja roditeljskog prava i obaveza izdržavanja,
2) postupci za zaštitu od diskriminacije i zlostavljanja na radu,
3) postupci zadržavanja duševno bolesnih lica u zdravstvenoj ustanovi,
4) statusni postupci u vezi sa primjenom Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19),
5) postupci upisa poslovnih subjekata u Registar poslovnih subjekata,
6) postupci u kojima se odlučuje o prijedlozima za određivanje privremenih i sudskih mjera obezbjeđenja,
7) postupci izvršenja izvršnih isprava u vezi sa porodično-pravnim odnosima,
8) postupci za odlaganje i obustave zapljene novčanih potraživanja na računima izvršenika kod banke.

Član 3.

(1) Rokovi za podnošenje prijedloga oštećenog za krivično gonjenje u krivičnom postupku i za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka od oštećenog prestaju teći za vrijeme vanrednog stanja.

(2) U krivičnom i prekršajnom postupku rokovi za izjavljivanje žalbi na odluke kojima se postupak okončava, za izjavljivanje vanrednih pravnih lijekova i za preduzimanje drugih procesnih radnji prestaju teći za vrijeme vanrednog stanja.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, rokovi ne prestaju teći u hitnim postupcima propisanim ovom uredbom sa zakonskom snagom.

(4) Hitnim postupcima u krivičnoj materiji smatraju se:
1) postupci u kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora,
2) postupci koji se vode za krivična djela iz čl. 194. i 195. Krivičnog zakonika Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 64/17),
3) postupci koji se vode za krivična djela izvršena za vrijeme vanrednog stanja i u vezi sa vanrednim stanjem,
4) postupci u kojima postoji opasnost od zastarjelosti krivičnog gonjenja.

(5) Hitnim postupcima u prekršajnoj materiji smatraju se:
1) postupci pokrenuti u smislu člana 175. Zakona o prekršajima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 63/14, 110/16 i 100/17) od ovlašćenih organa,
2) postupci pokrenuti za prekršaje koji se izvrše za vrijeme vanrednog stanja i u vezi sa vanrednim stanjem.

Član 4.

(1) Rokovi u upravnim sporovima koji se odnose na preduzimanje procesnih radnji i ispunjenje njihovih materijalnih obaveza prestaju teći za vrijeme vanrednog stanja.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, rokovi ne prestaju teći u hitnim postupcima propisanim ovom uredbom sa zakonskom snagom.

(3) U upravnim sporovima usmena rasprava neće se sprovoditi, osim u hitnim postupcima propisanim ovom uredbom za zakonskom snagom.

(4) Hitnim postupcima u upravnim sporovima smatraju se:
1) postupci u kojima postoji opasnost po život i zdravlje ljudi, javni red i mir i javnu bezbjednost,
2) postupci u kojima je potrebno zaštititi imovinu veće vrijednost,
3) postupci koji se sprovode radi hitnog i efikasnog funkcionisanja republičkih organa uprave, republičkih upravnih organizacija i organa jedinice lokalne samouprave u opštini ili gradu.

Član 5.

Rokovi za izjavljivanje redovnih i vanrednih pravnih lijekova, prijedloga za vraćanje u pređašnje stanje ili za preduzimanje drugih procesnih radnji u parničnim, vanparničnim i izvršnim postupcima i upravnim sporovima iz ove uredbe sa zakonskom snagom prestaju teći za vrijeme vanrednog stanja.

Član 6.
Rokovi zastarjelosti, propisani zakonima iz građanskopravne oblasti, ne teku za vrijeme vanrednog stanja.

Član 7.

Lično dostavljanje podnesaka i pismena, kada je to propisano posebnim zakonom ne vrši se, osim u hitnim postupcima propisanim ovom uredbom sa zakonskom snagom.

Član 8.

Sudija ili predsjednik vijeća može iz razloga iz člana 1. ove uredbe sa zakonskom snagom na ročištu ograničiti ili privremeno, djelimično ili u cijelosti isključiti prisustvo javnosti.

Član 9.

Prestankom važenja ove uredbe sa zakonskom snagom nastavljaju da teku svi rokovi koji su prestali teći stupanjem na snagu ove uredbe sa zakonskom snagom i u njih se uračunava vrijeme koje je proteklo prije stupanja na snagu ove uredbe sa zakonskom snagom.

Član 10.

Ova uredba sa zakonskom snagom stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a podnijeće se na potvrdu Narodnoj skupštini Republike Srpske čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Broj: 01-020-1164/20                                                                                      
6. aprila 2020. godine                                                                                   
Banjaluka  

Predsjednik Republike,                                                                                          
Željka Cvijanović, s.r.  

Primjedbe

 1. Elektronski glasnici su besplatni na njihovom sajtu unazad nekoliko brojeva. Čisto da znaš.

  OdgovoriIzbriši
 2. Ova druga uredba, ako sam dobro shvatio, krši Član 19. Ustava Republike Srpske, koji garantuje pravo na odbranu. Cilj Uredbe je da napravi sudove ekspresnim, je li tako, da se presude proguraju što prije?

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ima i toga, ali i niz drugih manipulacija i pokušaja lova u mutnom protiv političkih neistomišljenika. No, bojim se da pretjeranom pravničkom terminologijom i tumačenjima umanjujem zainteresovanost čitalaca za objave. Nije lako složenu materiju jednosttavno prezentovati, a kad bi stvarno analizirao zakonska odstupanja i kršenja prava ko bi to uopšte čitao?

   Izbriši

Objavi komentar

POPULARNI TEKSTOVI

MEGA-AFERA: Glavna inspektorica vibratorom nokautirala ministra (FOTO)

PRAVDA JE SPORA, ALI... : Glavni udar na narko mafiju spreman - Prijedor "pada" prvi

DJEČAK UBIJAO OČEVOM RUKOM: Zastrašujuće posljedice odgojnih metoda ludog doktora

UDARNO: Afera "POTKIVANJE" glavnog tužioca Mitrovića (FOTO)

Službena zabilješka otkriva nove motive i okolnosti ubistva načelnika Bašića (FOTO)