SKANDALOZNO: Sve odluke Vlade RS povodom proglašenja vanredne situacije su neustavne i nezakonite! (VIDI SADRŽAJ ODLUKA)

Ekskluzivno objavljujem kompletan sadržaj odluka Vlade RS o uvođenju vanredne situacije i zabrane izazivanja panike i nereda. Istovremeno, prezentujem neoborive dokaze da su obe odluke neustavne i nezakonite, a zbog čega se imaju smatrati nezakonitim sve mjere i radnje koje se preduzimaju po ovim odlukama. Ustavni sud RS već je morao reagovati na ove neustavne odluke vlasti i to po službenoj dužnosti. Nakon ove objave može me policija ponovo privesti i kazniti, ali ostaje činjenica da su te radnje nezakonite!

 


Republički štab za vanredne situacije, Vlada RS i pojedini nosioci vlasti u Republici Srpskoj preko izabranih i povlaštenih medija danima saopštavaju odluke, zabrane, naredbe i ine opšte pravne akte, no uz kontinuirano izbjegavanje zakonske obaveze da objave sadržaj istih. Kako bi svi na koje se odluke odnose jasno znali kako se moraju ponašati, a posebno u domenu zabrana i kažnjavanja.

No, uspio sam naći sadržaje odluka o uvođenju vanredne situacije i "zabrane izazivanja panike i nereda", pa ih prezentujem svima na koje se odnose (pravna i fizička lica). Sad je jasno i zašto institucije kriju sopstvene odluke, a naprosto jer iste teško krše Ustav RS i odnosne zakone. Sve mjere i radnje koje organi preduzimaju po ovim odlukama su neustavne, a time i protivzakonite, pa vi vidite kuda ovo dalje vodi.  

Prije pravnih objašnjenja nezakonitih odluka vlade moram podsjetiti na izjavu premijera Viškovića: "Možda ne bi trebalo kao predsjednik Vlade da to kažem, ali hoću kao čovjek da kažem da je korona virus izmišljen da bi se zaustavio privredni rast, pogotovo nekih zemalja koje su se u određenom momentu pojavile tamo gdje neki drugi smatraju da ne bi trebalo da se nađu".

Dvije sedmice potom Radovan Višković proglašava vanredno stanje za kompletnu Republiku Srpsku i to u takvoj žurbi da elementarno krši Ustav RS i zakone na koje se poziva u sopstvenim odlukama. Iz jednog diletantizma prelazi u drugi, dijametralno suprotan, a po tome vidimo ko upravlja krizom i našim životima. Žalosno!

Iz dolje prezentovane odluke Vlade RS o proglašenju vanredne situacije, potpisane od Viškovića svojeručno, jasno vidite (boldiran) član 3. u kom stoji da odluka stupa na snagu odmah, a biće objavljena u Službenom glasniku RS. Odluku je donio 16. marta, a narednog dana objavljena je u Glasniku. 

Problem je što svojom odlukom Višković nedvosmisleno krši član 109. Ustava RS, a koji utvrđuje da svi opšti pravni akti (zakoni, pravilnici, odluke...) stupaju na snagu tek po objavljivanju u Službenom glasniku (vidi donji sadržaj člana 109. Ustava RS).  Ne danom objavljivanja, nego narednog dana!

Svi koji se žele baviti odstupanjem od osmodnevnog roka stupanja na snagu propisa trebaju znati kako postoji više odbijajućih odluka Ustavnog suda RS o tom pitanju, a primarno su zasnovane na nedorečenosti ustava. Nema ni potrebe za tim kad imamo nesporno kršenje u vidu stupanja na snagu odluke prije objavljivanja u Glasniku. Dovoljan pravni osnov za utvrđivanje činjenice po kojoj odluka nije usaglašena sa ustavom.

Kako navodim u napomenama (crvena slova) Viškovićeva odluka mogla je stupiti na snagu tek 18. marta. No, njegov diletantizam, pa i kompletne vlade, vidi se iz Zakona o Vladi RS, kao pravnog osnova na koji se poziva u donošenju odluke. Tačno je da član 43. stav 3. Zakona o Vladi RS dozvoljava takve odluke.

Problem je što već u članu 44. stav 2. istog Zakona decidno stoji kako odluka može stupiti na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku. Ne danom donošenja, ne danom objavljivanja, nego kako to zakon nedvosmisleno utvrđuje. Ispod teksta postavio sam fotografiju sadržaja članova 43. i 44. Zakona o Vladi RS, tako da svako može egzaktno provjeriti vjerodostojnost mojih navoda.

Svaki opšti pravni akt donesen suprotno odredbama ustava i zakona smatra se nezakonitim i kao takav ne smije se primjenjivati. Baš kao što nije dozvoljena primjena drugih propisa i odluka zasnovanih na nezakonitom propisu. Koliko su teške posljedice sporne odluke vlade vidimo po pravnom osnovu da sud poništi ili čak oglasi ništavim desetine hiljada rješenja o izolaciji ili drugim ograničenjima slobode kretanja.

Ovom objavom prezentujem i Odluku o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme trajanja vanredne situacije u RS. Iz uvoda vidite da je zasnovana na nezakonitoj odluci o uvođenju vanredne situacije. No, iz boldiranog člana 6. vidite kršenje već pomenutog člana 44. Zakona o Vladi RS.  Odluka je donesena 19. marta, u Službenom glasniku je objavljena sutradan i zakonski je mogla stupiti na snagu tek 21. marta. 

U ovoj skandaloznoj odluci pozivaju se i na član 4. stav 1. Zakona o prekršajima RS koji im, istina , dozvoljava propisivanje prekršaja. No, već u sljedećem stavu decidno stoji kako mogu propisivati samo sankcije predviđene tim zakonom i u granicama istog. Kakve crne hiljade maraka kazni Vlada propisuje ovom nakaradnom odlukom? 

Zato sam apelovao na policajce da odbijaju izvršavati nezakonite naredbe u pogledu prekršajnih naloga po ovoj lakrdiji od odluke. U nekom od narednih tekstova slijede detaljnija obrazloženja nezakonitog progona po ovoj odluci, a sad "stručnjacima" poručujem da prouče opšte pravne akte koji utvrđuju kako se u Bosni i Hercegovini pišu propisi i materiju u oblasti nomotehnike (pravna disciplina pisanja propisa). Posebno "magistru pravnih nauka" Draganu Lukaču!

Na kraju valja ukazati da je Ustavni sud RS po članu 115. Ustava RS dužan pratiti "pojave od interesa ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti", nakon čega obavještava ustavne organe Republike  Srpske i daje im mišljenja i prijedloge mjera obezbjeđenja ustavnosti. Ustavni sud spram date situacije mora reagovati po službenoj dužnosti, a ima niz mogućnosti i pravnih mehanizama na raspolaganju. U najmanjem treba obavijestiti Narodnu skupštinu RS kako vlada sprovodi neustavne i nezakonite odluke i to u domenu teške i masovne represije.

Znam, kompletno čovječanstvo trpi ograničenja prava i sloboda, ali na ustavom i zakonima utvrđen način. Primjera radi, švedski parlament priprema sjedicu radi donošenja zakona o (ne)zatvaranju škola jer vlada neće na sebe preuzeti takvu odgovornost. Ugostiteljske i trgovačke radnje su otvorene uz manja ograničenja i za posljedice štete takvih odluka vlada kaže da snosi punu odgovornost. No, vlada nije spremna rizikovati kada su djeca u pitanju, pa odluku hoće li škole i nadalje raditi ili ih treba zatvoriti prepuštaju parlamentu (donošenjem zakona). Ovo pominjem samo radi komparacije ponašanja vlasti u identičnoj (globalnoj) krizi.
POGLEDAJTE SADRŽAJ ODLUKA VLADE:
_____________________________________________________________________________

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), člana 41. stav 2. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 121/12 i 46/17), a u vezi sa čl. 50. i 51. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 90/17), na prijedlog Republičkog štaba za vanredne situacije, Vlada Republike Srpske, na Prvoj vanrednoj sjednici, održanoj 16.3.2020. godine, donosi

ODLUKU 

O PROGLAŠENjU VANREDNE SITUACIJE 
ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRPSKE

("Sl. glasnik RS", br. 25/2020)


I
Ovom odlukom proglašava se vanredna situacija za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed korona virusa 2019-nSoV.

II

Donošenjem ove odluke snage za zaštitu i spasavanje iz člana 8. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama stavljaju se pod komandu Republičkog štaba za vanredne situacije, osim organizacionih jedinica iz tačke v) ovog člana, koje djeluju u koordinaciji sa Republičkim štabom za vanredne situacije.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 04/1-012-2-792/20
Banja Luka, 16. marta 2020. godine  

Predsjednik Vlade
Radovan Višković s.r.                           

NAPOMENA: 
Odluka je donesena 16. marta, a tek sutradan objavljena je u službenom 
glasniku zbog čega je mogla stupiti na snagu tek 18.03.2020. godine

_______________________________________________________________________

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), a u vezi sa članom 4. stav 1. Zakona o prekršajima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 63/14, 110/16 i 100/17), na prijedlog Republičkog štaba za vanredne situacije, Vlada Republike Srpske, na 63. sjednici, održanoj 19.3.2020. godine, donosi

ODLUKU 

O ZABRANI IZAZIVANjA PANIKE I NEREDA ZA VRIJEME 
VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRPSKE

("Sl. glasnik RS", br. 26/2020)

I

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed korona virusa 2019-nCoV, broj: 04/1-012-2-792/20, od 16. marta 2020. godine.

II
Za vrijeme trajanja vanredne situacije iz tačke I ove odluke zabranjuje se iznošenje ili prenošenje lažnih vijesti ili tvrđenja kojima se izaziva panika ili teže narušava javni red ili mir ili onemogućava ili značajnije ometa sprovođenje odluka i mjera državnih organa i organizacija koji vrše javna ovlašćenja.

Zabrana iz stava 1. ove tačke odnosi se i na radnje učinjene putem sredstava javnog informisanja, društvenih mreža ili drugih sličnih sredstava.

III

Fizičko lice koje postupi suprotno zabrani iz tačke II ove odluke kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 1000 KM do 3000 KM.

Pravno lice koje postupi suprotno zabrani iz tačke II ove odluke kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 3000 KM do 9000 KM.

Odgovorno lice u pravnom licu koje postupi suprotno zabrani iz tačke II ove odluke kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 1000 KM do 3000 KM.

IV

Za sprovođenje ove odluke zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

V

Ova odluka primjenjivaće se za vrijeme trajanja vanredne situacije na teritoriji Republike Srpske iz tačke I ove odluke.

VI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 04/1-012-2-849/20
Banja Luka, 19. marta 2020. godine  

Predsjednik Vlade
Radovan Višković s.r.   
NAPOMENA:
Odluka je donesena 19. marta, a tek sutradan objavljena je u službenom 
glasniku zbog čega je  mogla stupiti na snagu tek 21.03.2020. godine
_______________________________________________________________


Član 109. Ustava Republike Srpske

Zakoni, drugi propisi i opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja, osim ako iz naročito opravdanih razloga nije predviđeno da ranije stupe na  snagu.

Prije stupanja na snagu, zakoni, drugi propisi i opšti akti državnih organa objavljuju se u odgovarajućem službenom glasilu.


Primjedbe

 1. Zar odluku o ovom stanje ne donosi skupština,koja ,mora da zasjeda čak i u toku rata Š

  OdgovoriIzbriši
 2. Sasvim je jasno da možemo očekivati ubrzan razvoj situacije, bar što se tiče donošenja neustavnih i protivzakonitih akata. Po Vašem primjeru, vidi se da će policija na terenu spremno primjenjivati odluke koje još nisu ni objavljene, te pisati astronomske kazne za "lažne vijesti". Tu međutim nastaje problem jer ni sam gradonačelnik Banja Luke ne zna šta govori i mogao bi se prema odluci 04/1-012-2-849/20 optužiti za širenje lažnih vijesti.

  U članku objavljenom 26. 3. 2020. u 15:05 na sajtu Nezavisnih Novina pod naslovom "Radojičić: Dvije osobe prekršile izolaciju, ne vjerujte rekla-kazala informacijama", čitamo kako gradonačelnik negira glasine da će Banja Luka biti stavljena pod potpunu blokadu. Otkud ta glasina?

  Pa iz članka objavljenog 26. 3. 2020 u 14:05 na sajtu Nezavisnih Novina pod nazivom "Postavljene kontrolne tačke u nekoliko banjalučkih naselja", gdje stoji sljedeće:

  "Na području Grada Banjaluka danas od devet časova od strane Policijske uprave Banjaluka uspostavljene su kontrolne tačke u nekoliko banjalučkih naselja. Kako su pojasnili iz Ministarstva unutrašnjih poslova RS punktovi su postavljeni u cilju kontrole kretanja, odnosno provjere da li je osobama izdato rješenje o izolaciji i da li poštuju zabranu kontrole kretanja. (...) Napominju da se ne radi se ni o kakvim punktovima, niti blokadi grada. (...)"

  Dakle, nije kontrolni punkt, nego kontrolna TAČKA, a punkt na njemačkom upravo znači—tačka. Na engleskom je identično značenje, jer je izraz "check point", dakle opet kontrolna tačka. Da nije stvarno i da iz ovakvih odluka ne stoje momci naoružani automatskim oružjem, sve bi se dalo posmatrati kao neslana šala, ali sve ovo je sasvim stvarno i ozbiljno.

  Ako ja sad nekom kažem da su postavljeni kontrolni punktovi oko Banja Luke, prema odluci 04/1-012-2-849/20 o zabrani prenošenja lažnih vijesti mogao bih dobiti masnu kaznu jer sam koristio izraz koji je po svim nivoima značenja identičan onom objavljenom na Nezavisnim Novinama. Za Igora Radojičića to naravno ne bi važilo.

  Ova odluka je cenzura da se ućutkaju neistomišljenici, međutim, mi običan narod moramo i možemo da reagujemo slanjem žalbi, tužbi, pritužbi i kritika na sve moguće adrese i ustanove koje postoje. Prije svega, o ovim stvarima trebamo diskutovati i ne zatvarati oči pred uvođenjem tiranije na mala vrata. Argumentovano i razumno, treba usmjeriti verbalnu osudu na institucije i apelovati na poštene, časne ljude u njima da ne sprovode ovakve odluke.

  Usput, karantin ne postoji kao medicinska mjera i kad god je proučavan u epidemiološkom smislu nikad nije pokazao dobre rezultate pri spriječavanju epidemije. Doktori će ili izolovati pacijenta od ostalih pacijenata ali će ga i dalje liječiti ili će ga pustiti da se brine sam o sebi, ideja da se potencijalno bolesni ljudi zatvore svi zajedno, pa ko preživi, niti ima uporište u medicini ni logici. Ali logori, pardon "karantin šatori", su spremni i kao što je rekao Igor Radojičić: "Kome smeta kućna izolacija, neka se slobodno prijavi".

  OdgovoriIzbriši
 3. Administrator je uklonio komentar.

  OdgovoriIzbriši

Objavi komentar

POPULARNI TEKSTOVI

MEGA-AFERA: Glavna inspektorica vibratorom nokautirala ministra (FOTO)

RASKRINKAVANJE LAŽOVA VUKANOVIĆA: Ivan Begić je prodao svoj porno snimak (FOTO)

DOZNAJTE DODIKOV PAKLENI PLAN: Hapšenjem Zaljkovića započeo novi obračun sa "mangupima"

DODIKOVI JADI - OPET ŽENI SINA: Igor odlučan da "Draga Mašin" ponese prezime Dodik

NEMA ZAŠTIĆENIH: Policija steže omču oko vrata narko mafije (FOTO)

OVO NISTE VIDJELI: Bespravno izgrađena kuća ministra Lukača (VIDEO, FOTO)

SUROVA ISTINA: Po pozivu ministra Lukača stavljen sam na "crnu listu" BN TV! (VIDEO)

Otkrivam identitet pritvorenog pomagača u ubistvu načelnika Bašića (FOTO)

DOSTA JE LAŽI I OBMANA: Ko i kako zloupotrebljava ubistvo načelnika Bašića?!

UDARNA VIJEST (VIDEO): Radinković najavio istinu o stradanju Nikole Đurovića - Hoće li razotkriti Dodika?!