STOP PRAVNOM NASILJU: Ko čini krivično djelo - novinar Morača ili tužilac Mijatović?

Republičko ili državno tužilaštvo pokretanjem istrage protiv postupajućih tužilaca i sudija mora prekinuti dalja krivična djela na štetu novinara Nikole Morače. I to po službenoj dužnosti pošto su iz medija i od novinara dobili dovoljno saznanja za obligatorno djelovanje.

borislav radovanovic blog

Kršenja materijalnog zakona od strane nosilaca pravosudnih funkcija kakva imamo u slučaju progona novinara Nikole Morače već su MORALA rezultirati pokretanjem formalne istrage od strane Republičkog javnog tužilaštva RS (RJT). I to po složbenoj dužnosti, odnosno da u RJT ne čekaju Moračinu prijavu. Ili će i ovaj predmet u konačnici preuzeti Tužilaštvo BiH, po identičnim principima postupanja zbog ubistava Davida Dragičevića i Dženana Memića. 

Nevjerovatno je kako OJT Banja Luka i nadležni sud očigledna kršenja Zakona o krivičnom postupku RS (ZKP) uvode u "postupak" kakav ne bi smio pravno egzistirati. Konkretno: novinar Morača i njegov branilac podnijeli su zahtjev sudu za vraćanje oduzetog mobilnog telefona, zasnovano na zakonu i činjenicama. Sud jeste primjenio zakonsku odredbu traženja saglasnosti od tužilaštva prije vraćanja oduzetog predmeta, no takve procesne radnje bile bi validne u slučaju zakonitog postupka.

Obzirom da su prethodne procesne radnje privremenog oduzimanja predmeta TEŠKO NEZAKONITE sud je u pravnoj obavezi bez odlaganja novinaru vratiti uređaj. Umjesto pravne farse kakvu izvodi sedmicama! I daljih činjenja radnji sa obilježjima krivičnog djela u domenu zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja. 

Ovakvom primjenom ZKP-a postupajući sudija ima se smatrati SAUČESNIKOM u počinjenju krivičnog djela od strane okružnog tužioca Gordane Mijatović na štetu novinara Morače. Tekstom Sud u zaštiti prava novinara pravno sam obrazložio koje radnje je tužilac morao preduzeti, te kako u slučaju njihovog propuštanja sud mora oduzeti predmet vratiti Morači. Danas na bazi novih saznanja i činjenica dajem detaljnije obrazloženje i ukazujem na pravnu neodrživost ovakvog taško nezakonitog postupanja suda. 

Prvo moram ukazati na ishitrenost tužioca u određivanju statusa osumnjičenog za Nikolu Moraču, čemu ovaj čak može zahvaliti obzirom na rigorozne kazne propisane za lica koja odbiju predati predmete po sudskoj naredbi. Lice koje odbije postupiti po naredbi suda za privremeno oduzimanje predmeta može se novčano kazniti do 50.000 KM, a u slučaju daljeg odbijanja zatvoriti do 90 dana


borislav radovanovic blog

Obzirom da je Morača po ishitrenoj i protivpravnoj odluci tužioca bio u statusu osumnjičenog prednje sankcije na njega nisu se mogle primjeniti. Baš kao i usljed činjenice da nije postojala naredba suda koju bi mogao prekršiti i zbog toga biti sankcionisan. Tužilac se bez ikakve prave ili faktičke potrebe odlučio na primjenu inače problematičnog člana 130. ZKP-a prezentovanog gornjom fotografijom.

Kako vidite primjena ovakvog oblika privremenog oduzimanja predmeta dozvoljena je samo u slučaju OPASNOSTI OD ODLAGANJA, a kakvo može rezultirati skrivanjem, mijenjanjem ili uništenjem dokaza. Tužilac Mijatović i inspektori mogli su jednostavno zadržati Moraču u službenim prostorijam do pribavljanja sudske naredbe. Obzirom na status osumnjičenog mogli su ga lišiti slobode i zadržavati narednih 48 sati. Konkretno, policijsko lišenje slobode može trajati do 24 sata, nakon čega tužilac ima pravo na još 24  sata.

Sa druge strane tužilac je mogao telefonom pozvati dežurnog sudiju za prethodni postupak i zatražiti USMENO izdavanje naredbe, nakon čega je istu trebao sačiniti i uručiti Morači. Sve sa potvrdama manje od sata "posla". Znači, zakonski i činjenično gledano primjena člana 130. ZKP-a je naprosto neodrživa i sud je to morao uobziriti kako sam objasnio tekstom sa gornjeg linka.

Jednako sam ukazao na obavezu tužioca da u roku od 72 sata sudiji za prethodni postupak uputi zahtjev za naknadno odobrenje oduzimanja predmeta. Govorim o obligatornoj radnji, a kakva je u ovom postupku po svemu sudeći izostala. Kako to znamo?

Odgovor je vrlo prost: novinaru Morači nije uručena sudska naredba za oduzimanje predmeta ili drugi akt kojim se obavještava da je sud naknadno odobrio sporno oduzimanje. I to sa obaveznom poukom o pravu na žalbu. Kod oduzimanja predmeta licima je zajamčeno pravo na žalbu, odnosno dvostepenost sudskog preispitivanja date procesne radnje.

Govorim o teškom kršenju materijalnog zakona, a kakvo bi čak mogli podvesti pod krivično djelo "Povreda prava na podnošenje pravnog sredstva" počinjenog od strane postupajićih i tužioca i sudije za prethodni postupak (ili predsjednika suda). Ukoliko se dokaže namjera npr. tužioca da propuštanjem obligatornih radnji poput zahtjeva za naknadno odobrenje oduzimanja predmeta po članu 130. ZKP-a produkuje uskraćivanje prava na žalbu govorimo o ovom krivičnom djelu, pri čemu je glavno krivično djelo "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja".

Kad tužioci i sudije procesne radnje svjesno i voljno preduzimaju u namjeri da nanesu štetu drugome odgovaraju za krivična djela kao i svako drugo lice, a ovde imamo posebnu okolnost u vidu nezakonitog progona novinara. Kako prednje rekoh, tužilac je na raspolaganju imao primjenu odredaba kažnjavanja lica koje odbija predati predmete do 50.000 KM i čak 90 dana zatvora, umjesto dokazno i činjenično neutemeljenog osumnjičenja za "Povredu tajnosti postupka".

Kako vidite sa gornje zakonske odredbe ukoliko sud odbije zahtjev tužioca oduzeti telefon ne može se koristiti u krivičnom postupku i ima se odmah vratiti licu. U tom pravcu valja tragati za motivima očiglednih kršenja zakona od strane i tužioca i sudije za prethodni postupak, odnosno počinjenja krivičnih djela na štetu novinara. Od strane RJT po službenoj dužnosti i to na bazi medijskih saznanja kojih ima i više nego dovoljno za pokretanje formalne istrage.

Dalje činjenje krivičnog djela neko mora prekinuti, a u datoj situaciji obaveza stoji na RJT ili čak na Tužilaštvu BiH obzirom da tužilaštva funkcionišu kao jedinstven hijerarhijski sistem. Upratio sam Moraču kako govori o nekakvim radnjama "otvaranja" memorije uređaja, šta je pravno nedopustivo, odnosno sud se ne smije upuštati u takve nove radnje počinjenja krivičnog djela. I to po svemu sudeći nakon uskraćivanja prava na žalbu zbog radnje oduzimanja predmeta.

Pazite sad, ukoliko se daljim pravnim radnjama utvrde povrede pravila postupka prilikom oduzimanja telefona prikupljeni dokazi iz istog neće se moći koristiti ni protiv službenog lica koje je odalo novinaru podatke i počinilo krivično djelo "Povreda tajnosti postupka". Glavni tužilac OJT Banja Luka Zoran Bulatović odlično zna za ovaj problem i zato me čudi što podređenima dozvoljava ovakva kršenja zakona i najblaže rečeno - profesionalne gluposti.

Kako ne bi bilo zabuna ili pogrešnih interpretacija tokom profesionalne karijere odradio sam na stotine privremenih oduzimanja predmeta i to u okviru međunarodnih istraga ili na prostoru Federacije BiH, gdje sam uveliko morao izlaziti iz okvira ZKP-a Republike Srpske. Vrlo često startnom primjenom ovlaštenja iz Zakona o policiji, pa "prelaskom" na ZKP, odnosno u situacijama koje "ne trpe odlaganja" kakve tužilac Gordana Mijatović nije vidjela u holivudskim filmovima. Može se kod svog šefa Bulatovića informirati obzirom da smo više puta radili baš teške i zahtjevne istrage.

Primjera radi Bulatović je bio postupajući tužilac u predmetu ubistva prijedorskog taksiste, gdje sam prvo uhapsio počinioca, pa me on odveo do leša u jednoj provaliji Kozare. I time definitivno potvrdio da je počinjeno "Teško ubistvo", nakon što smo pet dana preduzimali istražne radnje pod pretpostavkom da je čovjek uopšte mrtav. 

Kako bi izbjegao maksimalnu zatvorsku kaznu za svog branjenika advokat je Bulatoviću ponudio sporazum vrlo blizu maksimuma, a uz obrazloženje da u istražnim radnjama nije našao najmanjeg propusta za koji bi se "zakačio" na suđenju. Mogao bih raznih predmeta bitno složenijih od ove ujdurme nabrajati unedogled, ali poenta je da sam za Gordanu Mijatović nesporan AUTORITET kada je ova materija u pitanju. Eto da ne pominjem laičku javnost.

U konačnici ističem da je Nikola Morača kod mene davno zaslužio pomoć u borbi protiv ovog nezakonitog progona i sa te strane do njega je hoće li sa dosadašnje situacije pasivne odbrane preći na "napadačko pravo" kakvo moja malenkost praktikuje u pomaganju žrtvama. Konkretno da krivičnim prijavama produkujemo situaciju u kojoj su postupajući tožioci i sudije zabavljeni sopstvenim odbranama od krivične odgovornosti.

No, poenta je na tumačenju ZKP-a o obaveznosti tužilačkog djelovanja kada sazna za počinjenje krivičnog djela. Sa te strane citiram zakonsku odredbu: "Tužilac ima pravo i dužnost da odmah nakon saznanja da postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično djelo, preduzme potrebne mjere u cilju njegovog otkrivanja i sprovođenja istrage, pronalaženja osumnjičenog...". Kada ovoliki fond medijski saznanja dovedemo u konstruktivnu vezu sa odredbama ZKP-a dobijamo "osnov sumnje" nakon kog tužilaštvo MORA djelovati, pa bilo to i protiv nosilaca pravosudnih funkcija.

Prednji navod možemo potkrijepiti i konkretnim primjerom. Kako su iz OJT Banja Luka i policije radili povodom ubistva Davida Dragičevića tako je RJT pokrenulo istragu u predmetu naziva "Želimir Lepir i drugi" pod brojem T12 1 KTK0000686 18, koju je dalje preuzelo Tužilaštvo BiH. I gdje uskoro očekujem prve konkretne rezultate protiv službenih lica koja se olako "poigravaju" sa zakonskim odredbama i tumačenjima. Pravda često jeste spora, ali je ipak dostižna. 

U okviru iste istrage obuhvaćeno je krivično djelo "Povreda tajnosti postupka" počinjeno od strane ministra Dragana Lukača i načelnika Dalibora Ivanića na moju štetu. Govorim o medijski najpoznatijem krimenu te kategorije počinjenim pred desetinama kamera raznih televizija i u objektu Narodne skupštine RS. Bitange su objelodanile sudske i tužilačke akte krivičnog postupka prije negoli je meni omogućen pristup istima, pa sve do sramnog objelodanjivanja tuđe medicinske dokumentacije. Četiri i po godine čekam da se suočimo na sudu, tako da banjalučko tužilaštvo i policija bar na toj materiji nikom nemaju pravo držati "pridike"

Svi mi odgovaramo za svoje postupke, uključujući i službena lica organa krivičnog gonjenja, gdje se društvena opasnost posebno i teško ispoljava. Zato se za ovu kategoriju propisuju strožje kazne u odnosu na druga lica, a poseban je problem premalog broja postupaka protiv takvih usljed čega nema svijesti o posljedicama zloupotreba ili propuštanja primjene ovlaštenja. Sa te strane novinarski poziv jeste od iznimne društvene važnosti, pa je razumljivo da se profesionalci poput Morače nađu pod ovakvim vidom progona.

Zamislite, Morača se "usudio" objaviti izostajanje mjere pritvora počiniocu krivičnog djela silovanja, a šta je i struci i laicima logički nepojmljivo. Nekom je ovakva primjena zakona očigledno zasmetala, pa se preko novinara pobrinuo da šira javnost dozna za istu. Normalno u mjeri koja ne povređuje prava žrtve, gdje je sud objavljivanjem inicijala sporna dešavanja više problematizovao od novinara i medija. Ili postoje zakulisne radnje od čijih posljedica neko ima razloga strahovati?

Ovde moram istaći da u domenu silovanja imam dosta profesionalnog iskustva i tu zaista valja biti oprezan - posebice spram "modernih" tumačenja silovanja naspram onoga šta su naše pravna, kriminološka i kriminalistička struka decenijama primjenjivale. Nekad se nije moglo dogoditi da žrtva od struke traži objašnjenje po pitanju da li je uopšte silovana, a vjerujte da sam se susretao i sa takvim pojavama. Da ne ulazim u zaista bizarne primjere.

Sa te strane nisam primijetio adekvatnu edukaciju novinara, aktivista i drugih činilaca javnog diskursa od strane pravosuđa. Zalud informatička revolucija i silni sajtovi organa kad je onima koji sprovode zakone mrsko edukovati druga lica povezana sa njihovom djelatnošću. Ili je cilj princip javnost maknuti maknuti iz zakona i pravosudne djelatnosti? Kako sam to objasnio u tekstu sa gornjeg linka, pa da kriminal i korupcija još više caruju u institucijama. 

Nemojmo se lagati, po našem "pravosuđu" ubistva Dragičevića i Memića još uvijek bi bila kvalifikovana kao zadesne smrti. Pritisak medija i javnosti produkovao je procesne subjekte i radnje kakve danas imamo, a šta teško kriminalizovanom pravosuđu očigledno ne odgovra. Pravosudnom plemstvu nezamisliva je mogućnost da odgovara za počinjena krivična djela, nego bi bitange da zadrže privilegije bogova. Samo zato izvode ovakve napade na novinare i svakog ko se usudi javno iznijeti mišljenje.

Nastaviće se...


Primjedbe

 1. Borisa jedno pitanje sa pravne strane posto vidim da si pravno potkovan dobro...
  Nije vezano za ove slucajeve..
  Imam tuzbe od 2017 god.do 2022 god od strane Vodovoda,platio sam zadnnju god.i ove god do sad ostale mi nisu stigle od strane Suda da li se mogu pozvati na zastarjevanje prema Sudu na prijasnji dug,da li si upoznat sa pravne strane oko ovog.pozdrav

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ne možeš. Nije bitno kad ćeš ti doći na red nego kad su oni podnijeli tužbu sudu. Bitno je da oni podnesu na vrijeme tj. mogu utiživati samo za poslednjih godinu dana. Svake godine. A kad će to doći na red u sudu, nije bitno. Bar po pitanju zastare.

   Izbriši
  2. Teško je dati precizne odgovore bez uvida u predmet. Najvjerovatnije je jedan sudija zaduženi predmet stavio u postupak, dok ostali čekaju i zato ih niste dobili. Vodovod inače praktikuje sa pokretanjem izvršnog postupka, pa tek kad korisnici usluga ospore potraživanja sud pokreće parnicu. I kod drugih javnih preduzeća je slična praksa, a sudovi sramno zloupotrebljavaju pravnu neukost građana i pogoduju preduzećima. Pritom ignorišu brojne propuste i negativne prakse preduzeća (zaračunavanje kamata, izostanak kontrole mjernih uređaja i razne propuste).

   Imate zakon o mjeriteljstvu koji jasno propisuje obaveze i krajnje rokove kontrolisanja mjernih uređaja, a za koji nisam siguran da je gro sudija uopšte čuo, dok sa strane vodovoda, elektra i slično to se ne poštuje. Ja sam vodovod "razbio" na sudu tako što sam tražio dokaze o nabavljanju i kontrolisanju vodomjera, a znao sam da ih nemaju pošto su ugradili neispravan sat boga pitaj gdje skinut. Pitao je sudija šta sam preduzeo po sumnjama da je uređaj neispravan i dobio odgovor da mene ne zanimaju obaveze vodovoda, a da taj uređaj ne smijem dirati pošto time činim krivično djelo. Potom kaže da moram priznati da sam potrošio određenu količinu vode i dobije odgovor da količinu napiše u presudi ukoliko umije izračunati, a moje je da to pobijam žalbom. Meni su to proste stvari jer vladam materijom, no i ljudi bi trebali malo "uključiti razum" i stvari postaviti kako njima paše umjesto što se klanjaju sudijama kao da su bogovi.

   Uglavnom sve se svodi na obavezu javnih preduzeća da vode računa oko funkcionisanja mjernih uređaja, oko obaveza prema potrošačima - gdje je posebno važan Zakon o zaštiti potrošača. Primjera radi ukoliko redovito izmirujete račune u aktuelnom periodu ne smiju vam uskratiti usloge zbog starih potraživanja, presuda i slično. Sudije to znaju, ali se prave blesave kad vide takva kršenja zakona. Znači zakonska materija i odnosna problematika su vrlo složene i ne mogu pomoći bez uvida u predmet, ali imate specijalizovana udruženja građana i razne subjekte besplatne pravne pomoći od kojih možete dobiti konkretne savjete i čak pravnu pomoć. Baš kao što na internetu možete naći obilje korisnih informacija, pa to koristiti.

   Izbriši
  3. Imam ja odgovor za Vas iskopajte sebi bunar i kupite hidrofor i recite zbogom vodovodu

   Izbriši
 2. Činjenica je da oni koji trebaju provoditi zakon ne provode ga nego zloupotrebljavaju.Narod nema šta tražiti da ga pravosudni organi zaštite nego zakon u svoje ruke pa rješavati problem

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Davno sam osmislio model "revolucija" kakav države ruši za par mjeseci. Konkretno, građani prestanu izmirivati obaveze i potraživanja, te zbog prihoda od PDV-a maksimalno moguće se suzdržavaju od kupovine. Uporište je da građani neće financirati institucije koje ne izvršavaju svoje obaveze i kakve čak smatraju štetnim po njih. Pa kad državi umanjite budžetske prihode za četvrtinu ili čak polovinu da vidimo koliko mjeseci neka vlast može funkcionisati. I hraniti budžetske parazite u službi vlasti ili koji od države povlače koristi. Ubrzo nema plata, nema penzija, nema sredstava za rad državnog aparata, a banke navale zbog kašnjenja kredita, vrtići traže uplate, komunalije ne funkcionišu i obustavljaju usluge itd. Lanac puca!

   Kada se na političkoj sceni pojave političari i stranke koje novim idejama ubjede građane da izmiruju obaveze - takvima date šansu, ali uz svijest šta ih čeka u slučaju iznevjerenih obećanja. No, smisao je srušiti postojeći sistem i tražiti uspostavljanje novih i po građane poštenijih društvenih odnosa, dok je na političarima da osmisle kako pridobiti ljude za svoje ideje. Eto modela po kom niko ne mora iz kuće mrdnuti, niti nešto konkretno činiti, a klimave države poput naših balkanskih padaju kao kule od karata. Pritom je ključno da većina stanovnika živi od svog rada i od države ne dobija nivo potreba koje skupo plaća (sigurnost, vladavinu prava, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, infrastrukturu...). Najmanje je smisleno da plaćamo stotinu ministara, hiljadu poslanika i na desetine hiljada odbornika lokalnih zajednica, pa sve silne komisije, odbore, akademije, senate, gebelsovske medije, skupove i orgijanja. Ili da kriminalci bez odgovornosti arče narodnu imovinu!

   Kad nema para za one koji žive od svog rada i izdvajaju za funkcionisanje države, e neka nema para ni za razne bitange i parazite. Pritom, jedni su naučili da se pate i snalaze kako bi preživjeli, dok drugi neka vide kako će dalje. Je li takva "revolucija" pravedna? Nije, baš kao što nije pravedan ni sistem koji se njome ruši. Mnogi bi teško podnijeli teret "revolucije", ponajviše razna sirotinja, no pitanje je koliko te kategorije poštuju one koji im obezbjeđuju socijalnu zaštitu. Pošto se za sve šta dobiju zahvaljuju političarima, onda neka se njima i žale za patnje. Sirotinja je najčešće "pokriće" za razne muljaže i izgonjenje ličnih interesa vlastodržaca, a u smislu razvoja društva samo je uteg oko vrata. Nemojmo se lagati.

   Izbriši
  2. Pola budzetlija ne radi nista,a tek oni sto ne dolaze nikako a primaju platu.

   Izbriši
 3. po 100ti put se pokazalo da nije zakon isti za sve. Očigledno da neki mogu i mimo zakona. Zakon je za sirotinju.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Oglusite se.

   Izbriši
  2. Oglusite se i dobijete po nosu, zakon se sprovede, evo moraca nije plesao kako su svirali i odjednom postade osumljiceni.klasicna ucjena.

   Izbriši
  3. Sve stoji, no Morača nije kapitulirao, nego se i dalje bori. I neće ga slomiti kako su zamislili, a nemam namjeru pomagati bitangama tako što bih otkrivao poteze koje ima na raspolaganju. Uostalom, koliko je režim nemoćan pokazuju današnji Dodikovi očajnički potezi. Čuj mu priče, djevojčica se htjela ubiti zbog Moračinog teksta. Ko je i kako to utvrdio? Neki organ? Onda je Dodik identično kao i Morača počinio krivično djelo "Povrede tajnosti postupka" odavanjem tog podatka.

   Da, dobro ste razumjeli - ukoliko je pokušaj samoubistva posljedica krivičnog djela "povreda tajnosti postupka" onda je i Dodik postao saučesnikom otkivanjem tog podatka iz postupka u toku - na pres konferenciji. Kada u tekstu kažem da je to vrlo "klizav teren" povodim se pozamašnim znanjem i iskustvom u toj materiji. Imao sam slučaj samoubistva kao posljedice nikad razjašnjenih seksualnih dešavanja i raznih pogovaranja, tako da odlično znam šta mogu produkovati procesno i činjenično nerazjašnjene situacije.

   Već sutra može uslijediti vijest da je ovaj momčić sebi naudio usljed dodatne traumatizacije produkovane Dodikovim izjavama o pokušaju ubistva žrtve - za koju ga već terete zbog silovanja? Dodik je već "optuživao" Moraču i Trifunovića da su sami organizovali oštećenja auta, a koliko je iznio "istinu" vidimo iz saopšenja policije. Reče: "Imamo saznanja", bez pojašnjenja na koga sve misli. Ukoliko je neko od službenih lica iz policije prenio mu neku informaciju bez odobrenja tužioca eto novog krivičnog djela "povreda tajnosti postupka" sa Dodikom kao počiniocem. Još jednom na pres konferenciji. Samo njega niko ne saslušava jer smo navikli da krivična djela čini bez ikakvih posljedica. Može mu se!

   Izbriši
  4. Svi znamo da je laž Dodikov smisao života. Izašlo je saopštenje da je MUP uhapsio lice koje je oštetilo Trifunovićevo auto. Znači Trifunović bi mogao da tuži Dodika za klevetu

   Izbriši
  5. Moraca nije kapitulirao...a zar je Moraca taj koji treba da se bori protiv države, jer ovi je napad države na pojedinca, zar ne bi ta država trebala da štiti svoje gradjane, zar ne bi trebalo da pravosudje bude u službi zakona, i n kraju kako ce se kaznuti taj tuzilac za svoje ponašanje kršenje zakona...nikako!! I zato su tuzioci takvi kakvi su, nije do njih , do naroda je koji trpi i cuti. Nego motke..ali jebes nas mi samo cuti moze gore..

   Izbriši
  6. Kad izlazimo sa motkama,samo recite ima nas koji bi odmah došli

   Izbriši
 4. Boro, hoce li ikada biti uspostavljena pravna drzava i vraceno povjerenje u institucije? Tj. hoce li ikad poceti raditi svoj posao kako treba i ne biti u pristrasni i neobjektivni? Imam 20 godina, sta mi je ciniti? Da ostajem u ovoj lakrdiji ili da idem odavde iggdje otici i sta raditi? Trenutno studiram pravo u RS al nit imam motivacije nit vidim ikakvu perspektivu kad vidim sta se sve desava. Sta bi ti na mom mjestu uradio, mogu se i ostali citaoci javiti ko zeli da mi da savjet. Hvala unaprijed i svima sve najbolje! Zivjeli!

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Pokusaj se uvaliti u institucije,da primas platu a ne ides na posao,a sa druge strane pokusaj neki privatni biznis,moze i frilenser.Nemoj se kurciti,hvaliti na drustvenim mrezama,i nikako nemoj smrkati.Da i hrani se zdravo,vjezbaj i moli se Bogu.

   Izbriši
  2. I nemoj biti cifut,pomozi ljudima kolko mozes.

   Izbriši
  3. Mlad si .Odlazi iz ove džungle.

   Izbriši
  4. Globalni procesi su takvi da slijedi novi svjetski poredak i bitno drugačiji društveni odnosi. Poslije takvih promjena uvijek nastupa era znanja i opšteg napretka, a to je istorija davno dokazala. Vama mladima je ovo turbulentno vrijeme odlično da se posvetite studiranju i sticanju znanja što je više moguće. Pored toga valja se orjentisati na ljubav, druženja, provode i sve ono šta mladost čini lijepom. Tvojih godina zatekao me je početak rata u Hrvatskoj, no ja sam ljubav "širio" gdje god se ukazala prilika i politika me je zanimala samo dok ne ugledam kakvu lijepu djevojku. Rat je bio dobar za muvanje u stilu: "Šteta da ginem mlad i željan ljubavi, a ti bi mi mogla u tome pomoći. I to odmah jer ko zna šta nas čeka za sat-dva".

   Ovo šta ti predlažu u drugim komentarima samo je pretpostavka da budeš ROB, a nikako slobodan čovjek. Moj sin je tvojih godina i kažem ti isto kao i njemu. Pravo nudi nebrojeno mogućnosti da sebi osiguraš egzistenciju kao slobodan čovjek. Primjera radi advokatura. Imamo ogroman broj advokata i svi žive solidno, a kvalitetnog advokata ni za lijeka. Znači ima smisla učiti i ovladati materijom, a do tebe je kakvu klijentelu ćeš birati. Posebno ukoliko se specijalizuješ za neku granu prava (npr. financije, bankarsko pravo, međunarodno pravo...). Može se imati sloboda i unutar institucija ukoliko imaš specifična znanja u oblasti kojom se baviš, a tu međunarodne integracije nude obilje mogućnosti (diplomatija, međunarodna zastupanja, projekti....). Baš kao što u tim granama ima obilje mogućnosti u privatnom sektoru. Znači govorim ti kao budućem pravniku koji treba odabrati šta uže specijalizovati i gdje je multidisciplinarni pristup ogromna razlika u odnosu na "konkurenciju".

   I ovo sam kazao svom sinu. Sa ovako neobrazovanim i zatupljenim narodom idealno je biti pravnik, jer se može solidno zarađivati i na banalnim stvarima kakve u naprednim društvima ljudi sami rješavaju. Tu birokratija i komplikovan sistem idu na ruku pravnicima koji znaju gdje i kako se treba obratiti, pa "posao" odrade za dan-dva. Radio sam kao pravnik u MUP-u i odlično znam koliko nam je narod nesnalažljiv u banalnim postupcima ostvarivanja prava. Tu bi nekakva agencija za pravnu pomoć imala posla do besvjesti, a sva "mudrost" je popunjavati zahtjeve ka institucijama i korespondirati u ime stranaka. Slično onome šta rade agencije za registracije vozila, ali sa mnogo širim obimom usluga.

   Na kraju, zašto bi ti mlad odlazio sa prostora koji vapi za znanjem i konkretnim radom? Prouči malo koliko su porasle cijene konkretnog rada u bukvalno svim djelatnostima, a samo zato što nemamo adekvatne radne snage. Gledam mlade momke koji rade sa jednom većom kosilicom i par trimera, a vrlo pristojno žive od košenja trave svakom ko ima para da ih plati (posebno od dijaspore). Dok god trava raste oni će imati posla, a to znači vječno. Tako se i mladi pravnici imaju nadati dobroj budućnosti dok god se ovaj narod ne odluči na obrazovanje i sticanje potrebnih znanja - za banalne stvari. U pravosuđu dominiraju nekompetentne sudije i tužioci, znači idealno za mlade advokate koji su se potruditi ovladati materijom. Bez znanja nema imanja, a ovo je ERA ZNANJA kako god se laici sa tim ne slagali.

   Izbriši
  5. P.S: Taman da pitanje iz komentara povežem sa Moračinim slučajem. Njegov advokat odlično je svjestan mojih navoda i on već danas razmišlja o odštetnom zahtjevu za svog klijenta, a kroz koji će i naplatiti svoje usluge od države i Morača će ga počastiti od naplaćene naknade. Samo advokati isti posao naplaćuju dva puta.

   Izbriši
  6. Reci ti svom sinu da za početak umanji idenje po skupovima snsd-a

   Izbriši
  7. Hahahahaha. Razmisli o ovome buduci pravnice ko je budala ovih preko pola milijona porodica koje su otisle u inostranstvo i zive normalno i dostojanstveno ili ovi sto su ostali ovdje u Republici Srpskoj i obigravaju oko Dr. Crta, Dodika, baja itd. Da dobiju koru kruva, pa im onda isti onako usput iskarindzaju zene, sestre, cerke jer kako kaze Boro pobugu pa to je normalno u ovoj vlasti unazad 20 godina. Smjeh na pocetku je bio na komentar da se smanje posjete skupovima snsd ne vama mladi pravnice.

   Izbriši
  8. Ovde se zivi najbolje na planeti,al O,3% ljudi,nema nidgje da neko moze raditi sta pozeli,mogu parirati onima iz duboke drzave,il sejcima.A ovo za skupove je bruka nevidjena,jako sam razocaran .

   Izbriši
  9. Ti sto idu po skupovima i masu zastavicama su najveci robovi.Ako je to istina.

   Izbriši
  10. Ko hoda po skupovima, nisam bas razumio

   Izbriši
  11. Pa da bices ROB po Borinoj logici ako odes raditi i zaradjivati za svoju porodicu van granica Bih a ako ostanes i predas se Dodiku i snsd onda ces biti gospodin jer vidis drzave napredne u kojoj te Boro nagovara da ostanes u toj drzavi je prosperitet da neces znati sta bi i kud bi od lagodnog zivota. Fino objasni ovaj u prethodnom komentaru zavrsi faks pa 5g po skupovima i onda nadji dobru zenicu koja ce docekivati pogacom i rakijicom svite snsd dok se ti smjeskas i pravis da ne znas kako je deru ti koje docekujes i koji ti odredjuju gdje ces raditi i do kad. Za kraj cuvajte se ovakvih poput Bore koji "pljuju" po vlasti i drzavi ALI ipak se iza kulisa trude da odrade posao za iste tako sto savjetuju mlade da ostanu i prepuste se sudbini kriminala, kradje, i nistenja zivota drugim ljudima . Boro sve sto ti se desava itekako si zasluzio i treba jos da te opletu zasluzujes ti to itekako

   Izbriši
 5. Ne vjerujem advokatima jer su dupljaci ,ne vjerujem sudijama jer donose odluke kakve hoće a ne prema dokazima .Znači nećemo se iz ovog pakla izvući boga pitaj kad.Ne vjerujem u ovu državu koju vode kriminalci.Sve je otišlo u pm.Zato preporučujem ko je mlad neka ide negdje gdje uređena država i gdje će živjeti bez pritisaka

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Nije bas tako,eno bivsi ministar danas kaznjen sa 300,ako je u roku od 7 dana onda 150,uvalio se pravo,stigla ga ruka pravde.

   Izbriši
  2. Baš mi žao ministra.Skupićemo svi po marku i platiti.FUJ I SUD I MINISTAR I STANIVUKOVIĆ .SVE ISTA BAGRA

   Izbriši
  3. Nisu Vukan i Jeca.Samo im fali tenk da dodju na vlast.

   Izbriši
  4. Pa ako cemo realno Dodik je uveo taj trend da se tenkom zauzme predsjednicko mjesto

   Izbriši
  5. Al nedaju englezi Vukanu i Jeci tenk,nisu njihovi.

   Izbriši
  6. Jeci treba kurac a vukanu tenk 🤣

   Izbriši
  7. Kojoj ne treba?

   Izbriši
  8. Dokaz da evolucija ne postoji,sta covjek rece,kao pracovjek.

   Izbriši
  9. Ovaj kao da iz pecine progovori,ma zreo za zadruge.

   Izbriši
  10. Jos mu smesno.Misli da je duhovit.

   Izbriši
  11. Ovo vise nije smjesno ni u rudnickim zgradama,zastario humor.

   Izbriši
  12. U republici Srpskoj vise nema humora, ubijo ga Dodik. A komentar jeste malo neumjesan ali je 100 % istinit. A ako je ovaj blog blog istine sta je onda sporno u konstataciji da Jeleni treba kita a Vukanu tenk ? Tako mi i izgledaju oboje ona da " vene" jer ocigledno je da je politiku gurnula ispred svega pa muz izigrava dobru dusu i ceka strpljivo " bolje" dane...a Vukan sta drugo mu dati nego oruzje pa da vidimo koliki je revolucijonar

   Izbriši
  13. Nace ona sebi kite,a i muz sta mu treba,nisu golje valjda,a valjalo bi vidjeti Vukana u akciji,to jes smjesno.

   Izbriši
  14. Pa normalno da je smjesno, sto se Vukana tice. A sto se tice Jece zalosno jer cim mlada osoba nema to sto joj priroda i biologija traze kroz organizam onda izgleda starije, oronulo, nervozno itd.

   Izbriši
  15. To su privatne stvari,primitivna je prica,mozda treba kod plasticara da ode.

   Izbriši
 6. Ma nemojte braco tako kako rece Mile ( glavni) Baja ovdje se zivi odlicno a tamo negdje u EU ljudi voze kola izrentana jer po njegovom tumacenju sa Kozare u EU nemaju para da kupe auto ali imaju da plate dan rentanja stotinjak i vise eura pa onda dodju kuci na 20 dana i bace 2000 € ali nemaju za svoj auto...te i Boro poceo savjetovati ostajte mladi znas tu je prosperitet ocekuje vas zastavica u ruke i plakati jedno 2 godine pa onda jos toliko obijanja skupova e tek onda MOZDA ALI MOZDA dodjete u vidokrug tih lokalnih Bajinih mesetara pa ako njima dobro polizete mud..a onda tek idete mozda pred Baju na usmjeravanje a izmedju ostalog dok cekate odluku Baje valja vam vidjeti od cega cete zivjeti jer dzaba ste "krecili" ( isli u skolu) ako niste uz bajin klan posla nema, tako da poslusajte Boru i velikog Dodika baju pa mozda prodjete sve ove prstenove provjera a usput zene utegnite i sa njima pred te bajine mesetara da ih oni "proguraju" ili ti probiju ko nema zenu moze sestra, cura, cerka jer tako to funkcijonise u toj drzavi zvanoj Bih ili ti Republika Srpska u kojoj cete dragi pravnici kroz max 10 g moci savjetovati penzijonere jer u Prijedoru od 100.000 ljudi za cca 10 g ostade oko 54.000. Srecno vam bilo u ostanku 😂😂

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ostala mafia,murija,penzioneri i budzetlije(botovi i starlete).

   Izbriši
 7. Student prava: hvala svima sto su podijelili svoje misljenje, uzeo sam od svega najbolje. Boro, sta mi savjetujes za izucavanje prava odnosno dodatne literature za usavrsavanje? Vjerujemda znas da je literatura sturo napisana i sadrzi dosta neupotrebljivih stvari a koje brzo ispare i brzo se mijenjaju. Hvala unaprijed.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Nane žigova

   Izbriši
  2. Kakve nane zigola?

   Izbriši
  3. Imam možda i stotinu knjiga u domenu stručnih udžbenika i zbornika radova, no rijetko to koristim jer sam odavno shvatio prednosti interneta. Ono šta javiše čitam jesu stručni radovi obzirom da autori neku temu obrade na 15-ak stranica, a kome treba više podataka ima popis literature. Tu nije pretjerano bitno ko su autori, nego da li obrađena tema odgovara onome šta te konkretno zanima, a postoje i dosta sajtova gdje objavljuju radove po temama. Posebice sajtovi Srbije i Hrvatske, a mnoge će iznenaditi Crna Gora, a lako ih je naći - poput Paragraf Lex, pa gotovo svih pravnih fakulteta i ustavnih i vrhovnih sudova zemalja regiona i ino. Imam jedan izvanredan sajt, ali nakon pola sata pretrage nisam našao link. Ukoliko nađem postaviću u komentaru, kao i linkove nekih drugih koji su mi na računaru i nemam ih na laptopu.

   Ono šta svakom preporučujem jeste čitanje zakona i presuda u domenu materije koju izučavate. Kada su u pitanju jednostavni i kratki zakoni nekad je bolje prvo pročitati zakon, pa tek onda preći na obaveznu lektiru. Kod složenijih zakona nije loše paralelno čitati literaturu i glave zakona koje obrađuju odnosne lekcije.

   Ne znam kako drugi to doživljavaju, ali meni je čitanje presuda kao da čitam "krimiće" ili životne priče, naprosto zanimljivo. Studentima i pripravnicima uvijek predlažem da što više čitaju krivične predmete i posebno presude jer tako razvijaju svijest i oko pojedinosti i oko ukupnog predmeta, pa sve do toga koji akter postupka šta radi. Godinama sam radio sa pripravnicima i volonterima prije polaganja stručnog ispita ili sa mladim inspektorima i sve šta ih je zanimalo iz krivičnih predmeta mogli su proučavati koliko im drago. No, najviše su naučili sačinjavanjem pismena i kompletnih predmeta - odnosno kucanjem sadržaja. Nije hvalisanje ako kažem da sam "proizvodio" odlične mlade inspektore i kadrove uopšte, a šta njih poprilično i priča - posebno jer sam ih vodio svuda i radili su baš raznolike predmete. Iz tog iskustva znam koliko je važno mlade što više uvoditi u praksu i konkretan rad, a tako se najbolje povezuju teorija i praksa. Elem, kada nemate takav pristup dokumentaciji organa, opet internet nudi obilje raznih materijala iz kojih se može svašta korisno naučiti.

   Izbriši
  4. Ovo je teslicki fazon

   Izbriši
  5. Eh da, pravni fakulteti sve više u nastavu uvode kriminalistiku kao obavezan predmet i sa te strane preporučio bih ti literaturu kriminalističke taktike i krim tehnike, ili opšte kriminalistike. Pa čak i kriminologije. Izuzetno je važno naučiti razmišljati kao kriminalista, a to je jedan zaista specifičan način uspostavljanja misaonih konstrukcija. Pored toga nije loše proučavati sisteme bezbjednosti, a čega bukvalno nema u nastavnim programima iako je pravnicima iznimno bitno znati uloge subjekata sistema bezbjednosti i kako to funkcioniše u svojoj ukupnosti. Geopolitika je moja posebna "ljubav", a važno je shvatati globalne odnose i procese, uz šta sam izučavao geostrategije, energetiku (jer se svi globalni procesi svode na bitke za energente), pa do financija. Tebi za osnovnu djelatnost te stvari nisu nužne, no kako prednje rekoh sve ovisi od toga koju oblast prava želiš specijalizovati. Vidi, naš najveći novinarski stručnjak za vojne teme i naoružanje pok. Miroslav Lazanski po zanimanju je bio diplomirani pravnik. Opet kad gledate šta priča Toma Fila vidite jedan zaista širok spektar oblasti koje čovjek odlično poznaje, a naoko nemaju veze sa pravom i advokaturom koja ga je proslavila.

   Izbriši
 8. Student: neizmjerno hvala na ovim savjetima. Ako pronadjes neke linkove, bio bih ti zahvalan ako bi okacio. Sto se tice kriminologije, koliko sam vidio, akcenat je na teoreticarima i suvoparnim teorijama od kojih je 90% neprimjenljivo, mozda grijesim. Ako budes u prilici, baci pogled na literaturu Kriminologija iz 2010. autora prof. Ivanke Markovic, vidjeces u cemu govorim. Lp.

  OdgovoriIzbriši
 9. Boro sta mislis o Zarku Popovicu,jesi cuo za njega?

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Pop je VRH kriminalističke policije i tu nema dilema. Vjerujem da je malo ljudi ispratilo njegove priče oko bolesti i operacija, te kako mu je zbog posla stradalo brak i privatni život. Da bi ga onda šutnuli u prijevremenu penziju i oduzeli mu ono posljednje do cega mu je bilo stalo u životu. Zato mi je drago što su ga mediji prepoznali i sad ima ispunjen život, a od tog čovjeka moguće je doznati mnogo toga sta se inače krije od naroda. Kad god na youtube vidim emisiju sa njim kao gostom obavezno pogledam.

   Izbriši
  2. RE Student

   Jeste problem ovdašnjih autora što samo nabrajaju navode raznih kriminologa, a ne bave se sustinom i istraživanjima.
   Ne kontam sta Ivana Marković zna o kriminologiji da bi pisala stručnu literaturu. Koliko sam mogao upratiti mislim da ona jako malo zna o kriminalu uopšte, a ni krivicni zakoni joj nisu jaca strana. O praksi pojma nema.

   Kod Popa sam upratio da cesto griješi u tumačenjima složenih instituta prava i tu je onaj sustinski problem. Teoretičari ne poznaju praksu, a praktičarima je teorija slaba strana. Zato i nemamo kvalitetne literature iz koje bi mogli učiti. Nermin Šehović je sa te strane vrlo zanimljiv lik, ali priznajem da nista njegovo nisam citao nego pretpostavljam po medijskim nastupima.

   Izbriši
  3. Meni je profesor Simović gromada jer poznajem i ZKP iz 2003. ciji je autor, ali sam radio i po prethodnom zakonu i mogu komparirati. No njegova veličina je u odličnom Komentaru ZKP-a, pored cega je napisao i Praktikum. To je vrhunac odgovornosti u domenu struke, kada uz zakon ponudite i stručna tumačenja i obrasce pismena za njegovu primjenu. Dok smo "školski" radili po Simoviću imali smo ozbiljno napredovanje u svim organima krivicnog gonjenja, a kako smo uveli "svoju pamet" samo nazadujemo.

   Izbriši
 10. Kakva su hapsenja u CG,valjalo bi i odavde bjezati za 10tak godina.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ma 10 ak godina ti je prebrzo, sacekaj bar 20 ak pa onda bjezi 😂😂 ko je normalan pobjegao je juce ili ce sutra kojih 10 ak godina moj brate

   Izbriši
  2. Mislio sam na one sto zive ko kraljevi,sto im se moze.

   Izbriši
 11. Najveci problem nerjesiv ove vlasti je sto narod odlazi nema im ko kicmati po tim nazovimo firmama. Zato ljudi ko je god radno sposoban bjezite iz republike Srpske i to sve sa porodicama jer tu srece nema bar jos 20 godina dodik je relativno mlad i jos dugo ce " voditi" glavnu rjec u republici Srpskoj

  OdgovoriIzbriši
 12. Pranje para i plata u koverti kad to bude izgurali smanjice se ork za 80% malo i nece vise kvadrat biti kao da smo u Madridi e pa vidis svi ti novinari primaju platu u koverti i o cemu mi tu da pricamo.Znaci zakon je za sirotinju i one koji izadju iz kalupa.Tako isto u svemu pickast smo narod ako je neko kriminalac sa parama i spiun njega će voliti,a ako spiun ima 50kila njega će mo svi prozivati.Eto Borisa tako stvari stoje nema vise ljudskosti i casti i to sto je ostalo je predmet ismijavanja.Savjet po firmama sa radnicima imaju dosta toga za kazati a i efikasniji će biti rad ti kolega nece ganjati klince sa 10g trave.Osjeca će se bolje samim tim sto će raditi nesto odgovornoje od spletkarenja i pravljenja godisnje kvote.Hvala

  OdgovoriIzbriši
 13. Boro nisi li vec saznao ko kopa ugalj u Prijedoru i za koga.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. I ovi kamioni sto ce nam grad razvaliti.

   Izbriši

Objavi komentar

POPULARNI TEKSTOVI

MEGA-AFERA: Glavna inspektorica vibratorom nokautirala ministra (FOTO)

PRAVDA JE SPORA, ALI... : Glavni udar na narko mafiju spreman - Prijedor "pada" prvi

UDARNO: Afera "POTKIVANJE" glavnog tužioca Mitrovića (FOTO)

Službena zabilješka otkriva nove motive i okolnosti ubistva načelnika Bašića (FOTO)

NEMA ZAŠTIĆENIH: Policija steže omču oko vrata narko mafije (FOTO)