Javno demoliranje optužnice protiv Dodika

Imali ste priliku vidjeti Milorada Dodika "patosiranog" pred Sudom BiH, a sad možete pročitati pravna tumačenja kakva mu u konačnici garantuju oslobađajuću presudu. Sa ovim navodima ranije nisam istupio pošto takvima ne pružam besplatnu pravnu pomoć, dok ste "znanje" ostatka struke imali vremena apsolvirati.

borislav radovanovic blog

Čitaocima i drugim "konzumentima" ovog bloga obećao sam analizu optužnice protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića - nakon njenog objelodanjivanja. Elem, valjalo je sačekati "umnost" samih aktera krivičnog postupka i sijaseta drugih koji su se bavili ovom temom, pa neka javnost procjeni ispoljena znanja i promišljanja. 

Za one krajnje neupućene ili zlurade podsjećam da u tekstovima nastupam tematski i navodima kakve nigdje drugo nećete naći, isključivo sa originalnim idejama i tumačenima. Tako sam tekstom Šmit definitivno luđi od Hitlera! kao meritum pravne stvari postavio pitanje: može li Dodik izvršenjem ustavom nametnute dužne radnje počiniti krivično djelo? I to sam učinio 8. jula 2023. godine, a iz ove objave biće jasna bitnost tog datuma.

Prije analize optužnice i aktuelnih dešavanja u Sudu BiH moram podsjetiti da naša sudska i pravna praksa poznaju ovakvu situaciju u njena dva određujuća obilježja. Prvo, inkriminacije i kaznene odredbe ne mogu se propisivati preko sajtova i medija, nego isključivo putem službenog glasnika. Drugo, u našoj zemlji nije dozvoljena retroaktivna primjena kaznenih propisa. 

Upravo moja malenkost pobrinula se za pravne presedane kakvi su danas primjenjivi u postupku protiv Dodika i Lukića. Govorim o tada bombastično medijski prenesenom mom sankcionisanju prekršjnim nalogom sa 1.000 KM novčane kazne zbog "širenja korona panike", te potpunom ignorisanju činjenice da sam u daljem postupku prinudio Viškovićevu vladu na stavljanje van snage sopstvene zabrane. Zajedno sa uredbom sa zakonskom snagom predsjednice Željke Cvijanović. 

Zato je šira javnost uskraćena za korisne informacije u shvatanju aktuelne situacije, pa moram izvoditi analogiju spram vezanih kontraverznih dešavanja. Samonametnuti visoki predstavnik Kristijan Šmit identično Viškoviću preko oficijelnog sajta "saopšavao" je kaznene odredbe - uz navođenje kako će iste tek biti objavljene u službenom glasniku. I jednako retroaktivno primjenjuje kaznene norme grubo kršeći ustav i zakone naše zemlje, kao i niz međunarodnih konvencija koje to izričito zabranjuju.

Višković je bar shvatio, ili mu je šef Dodik tako naložio, da 20. marta 2020. godine ne može primjeniti svoju "zabranu širenja panike" donesenu 19. marta na moj tekst od 18. marta, pa nije rizikovao sudsko ukidanje propisa, nego je isti sam stavio van snage. Baš kao što je učinila i Željka Cvijanović, a onda su svoje nove odluke dostavili sudu prije odlučivanja o spornom prekršajnom nalogu - po mom zahtjevu. 

Od Kristijana Šmita, kako ranije rekoh "luđeg od Hitlera", nije očekivati stavljanje van snage nametnutih izmjena Krivičnog zakona BiH, a posebice ukoliko Dodikova odbrana i nadalje bude nastupala OTUŽNO kao na izjašnjavanju o krivici - vidljivo sa snimka i podnaslovne fotografije. Usljed istog nesnalaženja odbrane teško možemo doći do povlačenja optužnice iako bi takva procesna radnja najbrže i sa minimalnim štetnim posljedicama riješila ovu pravno neodrživu situaciju.

borislav radovanovic blog

Suštinu pravne neodrživosti sporne optužnice vidite sa gornje fotografije njenih navoda i pravno relevantnih činjenice koje sam dodao crvenim tekstom. Vidite da se tužilaštvo poziva na Službeni glasnik BiH broj 47/23 u kom su objavljene i Šmitove odluke o stavljanju van snage zakona Narodne skupštine RS i njegove izmjene Krivičnog zakona BiH. 

Ovo nas vodi ka članu 3. stav 2. istog zakona u navodu: "Nikome ne može biti izrečena kazna ili druga krivičnopravna sankcija za djelo koje, prije nego što je učinjeno, nije bilo zakonom ili međunarodnim pravom propisano kao krivično djelo i za koje nije bila zakonom propisana kazna". Po ovoj odredbi Krivičnog zakona BiH Miloradu Dodiku naprosto ne može biti izrečena kazna ili druga sankcija od onih pobrojanih u Šmitovom prekrajanju zakona.

Meritorne činjenice vidljive iz same optužnice u navodu da je Dodik dana 07.07.2023. godine donio ukaze o proglašenju ranije usvojenih zakona koji se nisu "dopadali" Šmitu, pa je po svom tumačenju "obustavio zakonodavni postupak". Sa druge strane Službeni glasnik BiH broj 47/23 objavljen je istog dana, dakle 07.07.2023. godine, pa po nizu dokaza koje podastirem ovim tekstom NIJE MOGAO RETROAKTIVNO BITI PRIMJENJEN NA DODIKOVE RADNJE DONOŠENJA UKAZA O PROGLAŠENJU ZAKONA IDENTIČNO DATIRANE.

Prvi problem proizilazi iz člana 4. Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona u kom Kristijan Šmit sam određuje: "Ovaj zakon stupa na snagu 2. srpnja 2023. godine, objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika te se odmah objavljuje u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine". Svoju odluku kojom sve prethodne i potonje radnje oko dva zakona usvojena u narodnoj skupštini stavlja van pravne snage i čini ništavnim donio je 01.07.2023. godine, šta znači dan ranije u odnosu na stupanje na snagu zakona po kom Dodika i Lukića krivično gone.

Šmit je trebao obrnuti redosljed radnji i prvo propisati inkriminaciju "Neizvršavanje odluka visokog predstavnika", pa potonje donositi odluke povodom dva entitetska zakona. Ovako govorimo o retroaktivnoj primjeni prava spram ukupnosti njegovih odluka. Znate, donošenje zakona predstavlja složen proces od nacrta i prijedloga, preko skupštinske rasprave i izglasavanja, do ukaza o proglašenju i objavljivanja u službenom glasniku, a iz kog tužilaštvo ne može uzimati šta mu drago kao sa "švedskog stola".

Svima je jasno da je Šmitov cilj bio Dodikovo "hvatanje u klopku" preko ukaza o proglašenju zakona, pa je zato pohitio sa ovako nakaradnim odlukama i zakonima. Tako su Tužilaštvo i Sud BiH podizanjem i potvrđivanjem optužnice upali u "klopku" zakonske odredbe o stupanju na snagu 2. jula i Dodikovog ukaza od 7. jula - šta po bukvalnom tumačenju ne bi predstavljalo retroaktivnu primjenu zakona zabranjenu gore citiranim članom 3. stavom 2. KZ BiH. Samo u bukvalnom tumačenju nivoa balvana bukve.

borislav radovanovic blog

Tužioci koji su podigli skandaloznu optužnicu i sudija Jasmina Dedović Ćosić "odgovorna" za njeno potvrđivanje vodili su se samostalnim članom Krivičnog zakona BiH sa gornje fotografije, koji odlično potkrepljuje Dodikove navode o "nemogućoj državi". Nađite državu u čijem krivičnom zakonodavstvu stoji da se odredbe objavljuju na internetskim stranicama, pa možemo raspravljati o ovakvim izrugivanjima nacionalnom pravu. 

Možemo i ovako, nađite evropsku državu u čijem krivičnom zakonu postoji ovakvo stupanje na snagu, odnosno zakonsko omogućavanje retroaktivnog kažnjavanja, tako da imamo mogućnost kompariranja. Zašto nema mogućnosti upoređivanja spram drugih evropskih pravnih sistema? Zbog obaveznosti primjene članova 5., 6. i posebice 7. Evropske konvencije o ljudskim pravima (EKLJP), a podjednako moramo uobziriti član 11. stav 2. Univerzalne deklaracije o pravima čovjeka iz 1948. godine, član 15. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, te niz drugih srodnih međunarodnih pravnih izvora.

U konačnici član 2. stav 2. Ustava BiH govori o direktnoj primjeni EKLJP i njenih protokola koji pravno nadjačavaju naše zakone. Znamo i da EKLJP utvrđuje djelovanje Evropskog suda za ljudska prava, te da sudska praksa ovog suda je meritorna za tumačenja nacionalnih prava. Zato apostrofiram da u Dodikovom slučaju mogu sudovati koliko im drago, ali ne može biti kažnjen po Šmitovim lakrdijama!

Zanimljivo je da naša oficijelna tumačenja NAČELA ZAKONITOSTI, koje se obično izražava u svojoj klasičnoj latinskoj formulaciji “Nullum crimen, nulla poena sine lege”, uglavnom pripisuju njemačkom teoretičaru Anselmu Fojerbahu. Zar je moguće da njemačkom pravniku i advokatu Kristijanu Šmitu promiču postulati kojima vladaju ovdašnji studenti prava?

Kako onda sa Šmitom razjasniti princip zabrane retroaktivne primjene krivičnog zakona, odnosno fakt da zakon mora stupiti na snagu prije nego što je krivično djelo učinjeno i da bi se mogao primijeniti na učinioca ("Nullum crimen sine lege praevie": nema krivičnog djela bez prethodnog zakona)? Time nema ni zakonite kazne ili druge sankcije za Dodika, a takav stav argumentujem nešto složenijim pravnim formulacijama.

Znači, određujuća činjenica jeste da je Službeni glasnik BiH broj 47/23 objavljen 7. jula, istog dana kada je Dodik potpisao ukaze zbog kojih ga krivično gone. Istog dana imamo i činjenje kažnjive radnje i njenu inkriminaciju sa kaznenom odredbom. Je li Dodik morao ili uopšte mogao znati da svojom radnom, inače pravnom obavezom propisanom entitetskim ustavom, ostvaruje biće krivičnog djela? 

Prednje pitanje vodi nas ka obimnoj i iznimno složenoj sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava u pogledu "dostupnosti" ili "predvidljivosti" kao kvalitativnih pretpostavki načela zakonitosti. Vezano za optužnicu protiv Dodika tužilaštvo i sud prije njenog potvrđivanja morali su razriješiti pitanje dostupnosti kaznene norme optuženom u momentu radnje izvršenja djela. Iliti utvrditi da Dodiku 07.07.2023. godine nije mogao biti DOSTUPAN sadržaj Službenog glasnika BiH objavljen istog dana, a šta je okačeno na sajtu OHR-a ili mantrano po medijima pravno je irelevantno. 

Još grđa situacija je u pogledu pretpostavke predvidljivosti da neko svojom radnjom čini kažnjivo djelo na dan donošenja ukaza o proglašenju zakona - istovjetan danu propisivanja zakona. Dovoljno je citirati navod oficijelnog tumačenja Evropskog suda za ljudska prava: "Pojedinac mora znati na temelju teksta mjerodavne odredbe i, ako je to potrebno, uz pomoć tumačenja te odredbe od strane sudova i nakon primanja odgovarajućeg pravnog savjeta, za koja će djela i/ili propuste biti kazneno odgovoran i koja će kazna biti izrečena za počinjeno djelo i/ili propust... Pojam 'odgovarajućeg savjeta' odnosi se na mogućnost primanja pravnih savjeta."

Prosto rečeno zakon mora biti dostupan dovoljno dugo da svaki pojedinac može predvidjeti mogućnost krivičnog sankcionisanja i to do nivoa pravnog ili stručnog savjetovanja, a šta je u slučaju Dodikovog potpisivanja ukaza na dan objavljivanja inkriminacije u Službenom glasniku BiH pravno i faktički bilo prosto nemoguće. Po našim pravnim standardima opšti propis može stupiti na pravnu snagu najmanje dan nakon objavljivanja u službenom glasniku, a to bi ovde bio 8. jul i time NAKON počinjenja radnje koju Dodiku stavljaju na teret

Znači, 7. jula nedvosnisleno imamo postojanje principa "Nullum crimen sine lege praevie" spram službenog glasnika kao jedinog izvora prava primjenjivog u ovom slučaju pošto nemamo ništa u domenu međunarodnog prava - kako stoji u optužnici. Ili će nas njemački pravnik i advokat Šmit ubjeđivati kako je moguće nakon pet dana u službnom glasniku navesti da zakon stupa na snagu 2. jula? EKLJP kaže da takvo normiranje nije dozvoljeno ni u njegovoj Njemačkoj ni u našoj zemlji podjednako.

Član 7. EKLJP bezuslovno zabranjuje retroaktivnu primjenu kaznenog zakona kada je na štetu optuženog i tu počiva garancija da Dodik ne može biti kažnjen zbog potpisivanja ukaza o proglašenju zakona PRIJE dostupnosti sadržaja službenog glasnika - bez obzira na nonsens oko 2. jula. Ma šta tužilaštvo i sud činili naš ustav i zakoni, te međunarodni izvori prava i sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava na strani su optuženih

U konačnici ističem kako ovom objavom tematski obrađujem samo pravne izvore koji isključuju krivičnu odgovornost po osnovu donošenja odnosnog zakona, a nekakva moja uža specijalnost su navodi odbrane o nerazumjevanju prirode i karaktera optuženja, oko kršenja zakona u istražnoj fazi postupka i potvrđivanja optužnica. Ukoliko se odlučim baviti tim temama zamislite kakvo javno demoliranje državnog pravosuđa tek slijedi.

Vidite da sam obećanje čitaocima održao NAKON što su Dodik i "stručnjaci" isprovaljivali se tokom dosadašnjeg postupka, odnosno kada od ovih pravnih tumačenja nemaju mnogo vajde. Primjera radi ovako je trebalo obrazlagati zahtjev za izuzeće sudije Jasmine Dedović Ćosić, a šta je nepovratno propušteno. Možda bi traženjem predpretresne ili statusne rasprave prije početka glavnog pretresa nešto se moglo reagovati, ali sa ovakvim "braniocima" slabe tu ima vajde.

U tekstovima i komentarima na ovu temu mnogo puta navodio sam kako za poveliku novčanu nagradu i Milorad Dodik može "dobiti" moja stručnja znanja, a kako vidim sva sila profesionalno i volonterski angažovanih "branilaca" slabo mu pomaže. Tako da moja malenkost i nadalje nema para, dok po Dodikovoj faci vidimo kako stoji u ovom postupku. 

ZATO SAM ODLAGAO OVU I SLIČNE OBJAVE NA DATU TEMU, namijenjenih za čitaoce i konzumente bloga, a kako škrtom Baji ne bih pro bono pružao pravnu pomoć. Ići ćemo sa dimenzijama ovog skandaloznog postupka mnogo bližim mojim specijalnostima i profesionalnim iskustvima, ali tempirano kako ne bi imale uticaja na sama dešavanja. Kad je razarao pravosuđe nije razmišljao da bi mu se to moglo obiti o glavu!


Primjedbe

 1. Predstava za narod

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Opet anonimno izazivaš i dovodiš ucxlknĵìjììiìùú1

   Izbriši
  2. Pa i ja pokušavam ukazati da imamo "predstavu za narod" po tome što ga sude, a ne mogu ga osuditi. Elem, problem je neznanje kakvo pravosuđe sve više ispoljava i nad čim se imamo razloga zabrinuti.

   Izbriši
  3. Citiram: "Zar je moguće da njemačkom pravniku i advokatu Kristijanu Šmitu promiču postulati kojima vladaju ovdašnji studenti prava?"
   Odgovaram: NEMOGUCE
   Stranci, pa i skot Smit imaju bulumentu pravnika i savjetnika iza sebe. To je samo dokaz ono sto svi znamo... ovo je jedna velika predstava za narod. Ako smo se necemu i nadali sve su nam se nade srusile muckim ubistvom Davida Dragicevica. Tada je i svakoj budaletini u ovoj drzavi postalo jasno da vrli Zapad prstom nece mrdnuti i da im upravo Milokrad Duduk i njegov Zli Ministar policije odgovaraju na vlasti. Sve oni znaju.. sve su oni ovo davno dogovorili. Na nama je da se slozimo, povatamo za usi pa pred Prijeki Sud. S njima nema dogovora i kompromisa... ni sa stranom niti domacom stokom.

   Izbriši
  4. Ovo je šprdancija i od entiteta i od drzave, a bogami i ovi strani uzurpatori su velika šprdancija... npr.uveli sankcije Igoru i ostalima zbog korupcije i kupovine vezano za izbore, a izbore proglasili regularnim, a svi znamo da su pokradeni. I to ne samo ovi. Nek se izjebavaju jos malo... nama je vec do guse doslo

   Izbriši
  5. Opet Borisa sam sa sobom polemišeš , pa ti si na onoj strani nisi ti naš , ti nas sve SRBE MRZIŠ ! ZNAMO ZBOG ČEGA !

   Izbriši
  6. Bakir te pozdravio i poselamio jbt..obrezanu onu !!!
   REPUBLIKA SRPSKA

   Izbriši
  7. Federacija nema je , obrezani jbt.onu sro te....

   Izbriši
 2. Treća smjena drago mi je što je naci Shmit vidjeo ko smo mi Srbi i to ko mu je prenjeo da može da po sarajevu džabe da guzi sekretarice od 20 i kusur godina je jedino što može (Iznjavam se zbog prostakluka , ali je istina i i provjereno je ) , mnogo jadno šta se dešava u Sarajevu , a bakir i sebija mu se ne izvlače iz dupeta (Oprostite još jednom) onaj bećorović je shatio napokon da je 0 i da je to teritorija presjednika alibabe Bakira
  , a Erdogan upravlja sa njim kao ja na poslu , pritisni crveno , plavo i belo dugme ! bakir i sebija koji su sa srednjom školom dobili sve od babe alije uz pomoć Turske glume neko novo pleme ......! Da je Shmita pritovriti , ako dodje kod nas na 72 sata da im pokažemo šta su mud. , poligraf , da vidimo šta želi obični turista , ispitivanja bez prestanka od pravih vrhunskih inspektora , a ima ih u Banja Luci i viška , i uradili bi posao samo takav ! Šta to uradi vidim piše ti neko da si brisao opet komentare(Opet te nepismeni uhvatili u nekom komenraeu od metar ), pa neke se stvari kao ljkekovi ako pise da stavitš ga u usta i lagano ga cuclaš flaster(Morfijum) , a ne ti staviš puna usta i sisaš ! Narano da pući sa glavom i pisati da si učestvovao i u Drugom svjetskom ratu , LUDO-LUDA , pa to ti je morfijum , ali tebi nevrjedi objašnjavati !

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Neka ti znaš kako se konzumira morfij, mene to ionako ne zanima.

   Izbriši
  2. Koja si ti budala anonimi ti neznas ni sam sta si pisao komentar ti je nula oprosti.

   Izbriši
  3. Kako te ne zanima , a uzimas ?

   Izbriši
  4. Naguz... ti sestru provjeri kakve flastere koristi i cucla ?

   Izbriši
 3. o cemu ti pises dok narod gladuje i zivi kao pas, ne pises o tom kako je zbog bosne slovenija vratila granice sa hrvatskom jer se plase terorista iz bosne e Boro Boro Dodik je toliko zla nanio narodu da nijedan ovozemaljski sud nema pravu kaznu za njega

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Pišem o zakonima i pravu, šta je za tvoj nivo pismenosti ipak nedostižna materija. Kad je ukinuta granica između Hrvatske i Slovenije? Pisao bih ti o procesima unutar šengenske zone, ali to su za tebe "španska sela".

   Izbriši
  2. ne dao bog biti pametan kao ti sa 50 g te bubaju kao vrecu i hodas bez feninga u dzepu ah da ti imas pismenost i pamet i ono najbitnije blog za prosjavenje

   Izbriši
  3. pardon BLOG ZA PROSJACENJE to je tvoj intelekt

   Izbriši
  4. Jesam li ja jedini kom je režim razorio život. Stotine i hiljade ljudi od struke i ugleda uništeno je do nezamislivih granica, a da ne potežem mrtve iz grobova. Po tebi izgleda da bi i nas preživjele trebalo pobiti. Mislim da ljudi odavde bježe glavom bez obzira više zbog komentara poput tvog, negoli zbog Dodikovog režima. Kako živjeti sa takvim idiotima?

   Izbriši
  5. onaj ko umije uvjek ce se snaci ko ne umije bice mu krivo i sunce na nebu sto sija i ja sam bio u propasti pa sam okrenuo trbuhom za kruhom i bogu hvala da jesam sad sam srecan i ja i moja djeca

   Izbriši
  6. I sad sam ti ja "kriv" što si kukavica, što nisi imao hrabrosti ostati ovde da se zajedno borimo za normalno i funkcionalno društvo? Znaš ti odlično da si tamo gdje jesi tek puka radna snaga i nikad nećeš biti ravnopravan sa nekim domicilnim narkomanom, a o srednjem staležu da ne govorimo.

   Nisi srećan, niti ti je porodica srećna, a to najbolje pokazuješ frustracijama ispoljenim na ovom blogu. Šta sam ti skrivio? Osim što u meni vidiš ono šta zbog kukavičluka nisi mogao postati iako to u dubini duše želiš. Ne brini jer nisi jedini pošto i ovde mnogi gutaju gorak budžetski hljeb, a mene napadaju zato što dokazujem da može i drugačije. Imate neku kintu, ali slobodu i dostojanstvo ste jeftino prodali i to vas grize, to vas satire i sa tim morate živjeti.

   Izbriši
  7. "... gorak budžetski hljeb ..." Ma je l' ti to nas zajebavaš? Ko se to na "državnim jaslama" pretrgao od rada da mu je hljeb gorak? Uglavnom se češkaju i gledaju kako da eskiviraju posao i da uteknu s' posla ili da nešta "odrade sa strane". To im je glavna preokupacija a za to nikome ne odgovaraju i jedina obaveza im je da odu glasati i da glasaju za svoju partiju.

   Izbriši
  8. Boro to sto pises o ovima sto su otisli samo po sebi dokazuje da si Dudukov potrcko i on tako mizerno prica o svima sto su otisli . Jos jedan dokaz da si rezimski covjek koji bi volio da svi rade za male pare i gutaju tu slobodu . Ja sam vani i za slavu imam 7 dana slobodno sto nemaju ni budzetski radnici imam normalan godisnji sto je u pola firmi ovdje misaona imenica i da ne nabrajam sta sve ne . Nije sve tako sjajno ali daleko od ovoga poltronskoga zivota . Ovdje moras nekomme dati da te j..e ako si zensko da se zaposlis ili moras biti politicki podoban

   Izbriši
  9. RE: ""... gorak budžetski hljeb ..." Ma je l' ti to nas zajebavaš?"

   Očigledno slabo poznajete prilike u javnom sektoru. Tačno je da se tu niko ne umori radom, ali šta sve trpe možemo govoriti o robovima. Dovoljno je ući u neku javnu ustanovu i sa vrata se osjeti negativna energija zaposlenih, odnosno koliko je stanje nesnosno. Zato kažem da je "gorak budžetski hljeb", a najgrđi onima koji pokušavaju sačuvati dignitet struke pa se nađu na udaru i oligarhije i svih onih spremnih na lizanja guzica samo da se dokažu režimu. Uostalom, decenijama sam jep taj hljeb i nikad nisam požalio što sam bez toga ostao.

   Izbriši
  10. RE: "Boro to sto pises o ovima sto su otisli samo po sebi dokazuje da si Dudukov potrcko "

   Veliš da imaš za slavu sedam dana "slobodno", no ne kažeš da sa poslodavcem imaš dogovor da ti ne plaća prekovremeno, nego da ti da slobodne dane kad ti zatreba. Pobogu nisi ti jedini u inostranstvu, pa da nam prodaješ maglu. Čuj ti hvalisanja - imaš godišnji. Možda ovde poznaješ nekog ko nema godišnji odmor? Možda kraći od zakonskog ili u nepovoljnom momentu, ali i dijaspora se često žali na takve probleme.

   Nekad davno često sam pomagao ljudima tako što sam im pisao prijave inspekciji rada. No, došla mlada šefica ili šta je već, pa se stvari dijametralno promjenile. Godinama samo kažem ljudima da odu u inspekciju i to što su meni ispričali samo ponove, a dobijaju žaštitu kakvu npr. u Banjaluci samo ogu sanjati. Pošto me mnogo ljudi moli za pomoć tako znam i za različite prakse unutar istih institucija. Drugi problem jeste što ljudi n znaju svoja prava, niti imaju naviku boriti se za ista, pa trpe i šta objektivno ne bi morali.

   Izbriši
  11. Daj nemoj , molim te , Borislave. Šta sve to trpe budžetlije a da nekoliko puta gore šikaniranje ne trpe zaposleni kod razno-raznih gazdi? Pa neka , te budžetlije , kada im je tako loše i kada ih "puca" negativna energija , daju otkaz i pravac za Švabiju da peru dupeta umjesto da se uvlače u ova domaća. Stvarno nisi , što bi narod rekao , uperan i svakome moraš kontrirati jer niko ništa ne zna i ne vidi nego jedino ti sve znaš. Ajde se malo spusti na zemlju.

   Izbriši
  12. Boro opet lupas radio sam ja isti posao i ovdje i imao jedan dan za slavu , godisnji ni danas nemaju a regres je misaona imenica o bbudzetlijama nista dobro nemam napisati pa dovoljno ti je otici u poresku upravu u Prijedor oni hodaju po pijaci u vreme radno . Tvoje razmisljanje da smo mi svi budale sto s.mo otisli trbuhom za kruhom koji nije sjajan ali je dostojanstven samo po sebi govori kojoj kliki pripadas . Doci ce vrijeme da vidimo ako bog da gdje ce se tvoja djeca pozaposljavati dali na budzet ili u privatni sektor . U svakom slucaju neka su ziva i zdrava ma kako bilo . Lep pozdrav iz prinudne dijaspore .

   Izbriši
  13. Da spomenem sad sam upao na ovaj blog i nisam detaljno pročitao sve ali mi skrene pažnju neka budaletina koja na primjer napiše Bori Radovanoviću imaš 50 godina i bubaju te ko vreću a nemaš feninga u džepu.Stvarno ljudi bez intelekta i neke empatije osjećaja komentarišu samo da vrijeđaju

   Izbriši
  14. Kakve to osjecaje ima Boro koji usled ovoga konfuznog stanja koje on prolazi vrijedja ljude koji su otisli vani , ili naprosto kada nezna kada brani a kada optuzuje vladajuci korumpiranu i pokvarenu vlast .

   Izbriši
  15. Ma Boro je režimlija, samo se malo predstavlja kao disident. Kad je iko pročito da Boro hvali nekog iz opozicije, a predstavlja se kao veliki protivnik režima. Zato malo malo hvali nekog od crvenih

   Izbriši
  16. Jebo ti Boro ...kad je on otkidao bubrege nevinim to nista , jesi pametan jebem ti .....

   Izbriši
 4. Tomo
  Boro, kapa dole!
  Odavno nisam pročitao stručnije objašnjenje jedne pravne situacije. Ne osvrći se na ove anonimne komentare koji nemaju pojma o čemu ti pišeš. Samo nastavi, lijep pozdrav!!!

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Tomo kad pohvali RAMBA toliko zašto mu ne uplatiš par hiljada da ima covjek , a ne to kao dobar si a ovamo umireš od smijeha , nije lijepo smijati se tudjoj nesreci ! Jes da Boro vec odavno ima problema sa raznoraznim supstancama koje spadaju pod ljekove (Sad dok je radio i nalazio raznorazne jake droge siguran sam da je probao sve , sta kaze najveca zaplena tegla heroina i to poluprazna ali ima razarajuce dejstvo kao MRUD ! RAMBO kad ustane pojede pun tanjir tableta za dorucak ! I smanji to malo vidis da te proziva i kurta i murta ! Znamo da si na strani Bakira , a ti sad pisi sta hoces svi znaju ! TI SI IZDAJNIK !

   Izbriši
 5. Smijenjen Jevđenić, postavljen novi direktor KPZ Banjaluka. Sila si izgleda, Borislave. Svako dobro vam želim.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Sad će stvarno napaliti da je sila i da je zbog njega smjenjen

   Izbriši
  2. A de nam onda reci ti zasto je smijenjen bas sad

   Izbriši
  3. Zato što je to mjesto pripalo SPS-u

   Izbriši
  4. Sps je odavno u koaliciji, mogli su im i prije dati to mjesto, davno je bila raspodjela funkcija... pitanje je zasto sad?

   Izbriši
  5. Prepali se da ga Boro ne istuče pa ko brže bolje da ga smjenimo nebi li ga malo smirili hahahahaha

   Izbriši
  6. komentari na ovom blogu su se sveli na to da ko god napise slovo protiv snsd i dodika boro se smetne i pocera vrijedjati razlog za to je sledeci: BORIN SIN DUSAN JE STRPAO DECKA U KOMU U UDESU KOJI JE TAJ ISTI DULE SKRIVIO PA JE DR. DJAJIC CRTA UPAO U TAJ PROGRAM POMAGANJA TOM NESRECNOM MLADICU I OD TAD BORO UJEDA ZA SNSD JER DA IMA ZAKONA DRUGACIJE BI SE TA NESRECA KARAKTERISALA A NE OVAKO UJEO VUK MAGARE ZATO BORA SAD LIKUJE KAD I POMISLI DA CE SE DODIK IZVUCI

   Izbriši
  7. Vezano za smjenu Jevđenića pitajte Ministra pravde ima li to veze sa mojim zahtjevom kojim sam mu se obratio istog dana kada sam prebijen i ukazao da snimke i dokumentacija određuju istinu. Šta je ko tačno radio povodom tih krivičnih djela posao je tužilaštva, a sumnjam da je ministar spreman činiti sebi probleme štiteći mamlaze koji iz njima znanih razloga prebijaju ljude.

   Što se tiče mog sina nisam se petljao u rad nadležnih organa i zato sam tek nedavno doznao za šta ga terete. Vozači imaju obavezu kreteti se desnom stranom kolovozne trake, ali da obavezom pažnje na uslove puta. Konkretno, moj Dule je sletio jer kolovoz nema propisanu širinu, a tamo gdje bi trebao biti asfalt zbog neodržavanja puta nastala je šljunkana površina. Najgore u svemu jeste što su idioti uz ivicu puta iskopali otvorene kanale, a onda su ljudi postavili betonske cijevi i divlje prilaze kućama. Tako je Duli zanijelo auto da je zadnjim točkom upao u kanal, a onda udario u betonsku cijev. NITI JE UZ PUT SMIO BITI TAJ KANAL, NITI CIJEV, A POSEBNO JER SE KOLOVOZ ORONIO I NEMA ODGOVARAJUĆU ŠIRINU.

   Bitanga Sretoja Vujanović jedva je dočekala to SLIJETANJE SA PUTA mog sina da bi njemu i meni naštetio podnošenjem prijave. Elem, kad Mladen Mitrović nije našao osnova za pokretanje istrage, a kamoli optužnicu, onda vidite koliko je policijska prijava utemeljena. JEDINO ŠTA OVDE NESPORNO IMAMO JESU BROJNE NEZAKONITOSTI POLICIJE U POSTUPKU PROTIV MOG SINA, pa će umjesto osiguranja štetu platiti MUP RS.

   Vladi Đajiću i ostalim stručnjacima UKC-a još jednom javno zahvaljujem što su povrijeđenom mladiću pomogli da što lakše i brže oporavi se od zadobijenih ugruvavanja i udara, a to su postigli INDUKOVANOM KOMOM. Potom je dobio rehabilitaciju u našem najboljem centru u Gradiškoj i hvala bogu sve se dobro završilo. Ovom mladiću kao trećem licu u nezgodi isplaćena je odšteta, a MUP RS će mom Duli isplatiti štetu pošto su Vujanović i njegove skutonoše idiotskom prijavom onemogućili da ostvarimo pravo na naknadu štete.

   Izbriši
  8. Evo sad je Sretoja kriv što je tvoj mali bahat i što vozi kako vozi, i nije mu to bio prvi put a ni poslednji da vozi neprilagodjenom brzinom i da krši propise, drugo je što ga radi tebe ne sankcionišu. Te gluposti kriv šljunak, cjev, kurac palac bla bla bla tuda prolazi hiljade auta, ljudi voze normalno i nemaju problema. Istaga nije pokrenuta jer si režimsko smeće što pokazuje ovaj tekst.

   Izbriši
  9. Da mi je cilj bio Dodiku pomoći u izbjegavanju krivičnog postupka davno bih mu dostavio tumačenja iz ovog teksta, ali pravnički adekvatno obrađena. Baš kao i druga tumačenja koja ću tek objaviti. U tekstu jasno stoji da sam sa objavom čekao dok ove pravne osnove ne bude mogao koristiti, kao npr. da je putem njih tražio izuzeće sudije. Ne poznajem ovog advokata, no po onome šta sam mogao vidjeti mislim da nije dorastao predmetu i Dodik će "popušiti" zbog loše odbrane.

   Izbriši
  10. Na istom mjestu od 2006. godine imamo pet poginulih i ko zna koliko desetina povrijeđenih u nebrojeno saobraćajki. Na tih 20-30 metara puta auto u kanalu ili na livadi je nešto potpuno uobičajeno i to još od prije rata, a da ne ulazimo u kompletnu dionicu puta. Trebalo je pet mrtvih da postave zaštitnu ogradu na tom mjestu, a da poprave put u skladu sa zakonima i standardima bojim se da nećemo dočekati. ETO TI ZNAŠ DA SE MOJ SIN KRETAO NEPRILAGOĐENOM BRZINOM, ODNOSNO NEŠTO ŠTA NISU UTVRDILI NI ONI KOJI SU SE SVOJSKI POTRUDILI DA SLIJETANJE SA PUTA USLJED LOŠIH USLOVA PUTA STAVE U ODGOVORNOST MOM SINU. Baš kao što masovno čine umjesto da nadležne institucije i preduzeća procesuiraju zbog njihove nepobitne odgovornosti.

   Imamo bitno više poginulih u saobraćaju od drugih zemalja regiona, da ne pominjemo Evropu, te vazda odgovorbnost svaljujemo na vozače, a svi vidimo da su nam putevi u katastrofalnom stanju. Pošto znamo gdje završavaju pare namijenjene održavanju puteva neko mora biti "krivac" za nesrazmjerna stradanja, pa tako i moj sin i šta znam koliko drugih koji su na istom mjestu sletili sa puta.

   Ne Sretoja nije kriv, nego je EKSTRA KRIV, pošto je od Mućka uzeo ogroman mito za prevoženje rude ionako slabo održavanom cestom i nepodobnom za tolike terete, a o čemu sam pisao. U tih par mjeseci Mućkovi kamioni izazvali su par desetina saobraćajki, a nijedne jedine prijave, nego sve dogovori vozača pošto je Mital imao računa plaćati štete kad je uspio ukrasti 200.000 tona kvalitetne rude. Tona je bila oko 80 dolara pa ti računaj ukupnu cifru i zašto je Sretoja mjesecima dobijao 600 maraka mita po danu kada je ruda vožena. Jok, za desetine i desetine saobraćajki u par mjeseci na toj istoj dionici niko se ne interesuje, nego je samo bitna jedna - u kojoj su nastradali moj sin i njegovi drugari. Žalosno!

   Izbriši
  11. Boro, nije "šta" nego "što". Ono "što" je bilo a ne ono "šta" je bilo.

   Izbriši
 6. Upravo sam htjeo napisati da je smijenjen direktor kpz, izgleda nije proslo dobro sto su upleli Dodika u muljaze

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Napisao sam da sam vrlo brzo provjerio i rečeno mi je da im Dodik ništa ne vjeruje. Ima li to veze sa smjenom još uvijek ne znam tačno, a ne bih da izvodim zaključke sa nejasnim podacima.

   Izbriši
  2. Borisa brate, ne budi skroman.... bar ja ne mogu biti kad god perom ili ti olovkom srusim nepismene idiote koji su na poziciju dosli sa kupljenom diplomom, direktori postali bez prethodnog radnog staza, lizuci dupeta nekim tamo nazovi pozicioniranim ljudima, a ovamo se sile nad strankama.
   Piši i ruši, rušim i ja!!!

   Izbriši
  3. Sa Bakirom alibabom na celu rusite , ali srusicete se vi mnogo ranije !!!!!! REPUBLIKA SRPSKA SRBIJA KOSOVO !!!!

   Izbriši
 7. Svaka vam čast na pravničkom objašnjenju oko suđenja Dodiku i Lukiću, ali Dodik i njegova koalicija su toliko zla nanijeli ovom narodu, da nisu zaslužili da se prstom mrdne u njegovu odbranu.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Pa u domenu "odbrane" Dodika nisam prstom mrdnuo, nego sam čitaocima svog bloga izložio materiju kojom se bukvalno niko nije bavio, a pitanja pravnih izvora (osnova) u svakom postupku prva se rješavaju. Davno sam ovo mogao dostavii Dodiku ili objaviti, no nemam interesa pomagati mu, nego čak suprotno. Recimo da se ovim tekstom samo razmećem pravnim znanjima i "pravim važan", a o Dodikovoj odbrani neka brinu oni koje za to plaća.

   Izbriši
  2. Volio bih da ga pitam licno zasto je uopste isao na taj "nepostojeci" sud... on potpisao, on omogucio da postoji sve i jedna institucija koja postoji na nivou BiH i onda prica nepismenom narodu da on sud ne prizna. Ne prizna pa ode im gore na noge. E moj tupavi narode

   Izbriši
 8. Što nisi demoliro optužnicu protiv sebe kad si toliki stručnjak, nego ispade čitav cirkus ccc

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. to je pomno planirano da se boro uvuce u zidine zatvora pa da manipulise i tumaci zakone al ga tamo docekase ovi manje razgovorljivi a bogami po svemu sudeci i prilicno nagluvi pa ga umackaše sa vrata i propade plan za cirkus kolorado pa se bora dade u narucivanje tekstova na blogu iz tog strasnog kazamata

   Izbriši
  2. Na koju optužnicu tačno mislite pošto više niko ne zna koliko raznih postupaka je protiv mene pokretano i vođeno. Što se tiče prekršajnog postupka u kom nisam platio kaznu, pa je pretvorena u zatvorsku NISAM PARTICIPIRAO U POSTUPKU. Kad su me sproveli sudiji Manojloviću rekao sam mu u facu da je đubre, džukela i fukara, te napustio sudnicu. Kako smo došli u ovu situaciju on i predsjednica suda Elenkova, zajedno sa ostatkom bande, moraće objašnjvati Tužilaštvu BiH, a potom ćemo i na sudu ukrstiti dokaze. Meni se ne žuri pošto se džukele sve više zapetljavaju u krivičnim djelima, a šta smo vidjeli iz prebijanja u zatvoru. Takve stvari nisu dokaz moći, nego panike i srljanja, a šta sam nakon stotina i hiljada krivičnih predmeta koje sam odradio valjda dovoljno apsolvirao.

   Izbriši
  3. Lako ti je kad iza leđa imaš Mladena Mitrovića

   Izbriši
 9. Sta bi sa tvojim kiroprakticarem Petrovicem

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Iskreno, još uvijek se jedva krećem i muku mučim sa bolovima od išijasa, a to je jedini razlog što još uvijek nisam zaputio se u Banjaluku i provjerio njegovu "hrabrost" izvan zatvora. Sa druge strane sljedeće sedmice moraću predati prijavu protiv njega i drugih, a nakon toga valja mi raditi "u rukavicama". Kako god - požaliće što je na mene ruku digao, a neće mi se izvući ni rukovodioci koji su bili prisutni dok su njihovi podređeni činili krivična djela. Kad podnesem prijavu ide tekst sa detaljnim objašnjenjima. Baš kao i oko odgoora na upite upućene Ministarstvu pravde, Osnovnom sudu u Prijedoru i KPZ Banja Luka.

   Planiram i postupak ukidanja rješenja kojim sam pušten iz zatvora zbog plaćanja kazne jer ista je plaćena pod uslovima sile i prinude, dakle nezakonito iznuđeno. Ima da vrate pare, a kurvetina neka ponovo naloži moje sprovođenje u zatvor - ako uspije.

   Izbriši
  2. Obozavam tvoja razmisljanja Boro brate!!!
   Znao sam da ces ih debelo poderati na ovom slucaju. Mnogima ce biografije biti krasne nakon ovog slucaja... hahahahaaa, zamisli da ci pao sa pozicije sudije, tuzioca, upravnika zatvora i slicno zbog usrane kazne od 500 maraka i to izmisljene u izmisljenom postupku. Ovi na vlasti su stvarno dotakli dno. Truli su toliko da smrde na kilometre.

   Izbriši
 10. "RUDONJINA GLAVA"mora braniti svog"Srbendu"inače ili će u Zenici ili u Ilovaču.A prije u ilovaču jer baš kolege ga vode na KIROPRAKTIKU.Tako da POARO-u LJUBIJSKOM sve šanse propadaju.NA ŽALOST

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ahhhah..."RUDONJINA VUGLA"al se ismijah..Boro je priča za sebe..Nego PANTERU?Ja znam da je fino gledati utakmicu i kulturno navijati.A ono sto ste vi sinoc radili u caficu u PD nije korektno.Prvo parkirao si Limuzinu na ulazna vrata,drugo;pijete i lupate po gostioni,trece;Lajete i govorite bljuvotine i vi da učite mladi svijet.Četvrto;vidim ko je sa tobom u ekipi,i odkud to da odjednom njih Basket i Partizan zanima,znači ljudi iz 3 policijske agencije,jedan sto je glavni u Bl.Svaka čast,fino kordinirate,ali neka...ničija nije do zore

   Izbriši
  2. Panteru, nije lijepo i normalno da odgovaraš samom sebi

   Izbriši
  3. ko je uopste kevin panter imenom i prezimenom ?! svi se nesto vi koji znate ustrucavate to napisati. ja ne znam zato pitam

   Izbriši
  4. Panteru, šta ti znači to da bih ja mogao "u ilovaču"? Neka prijetnja? Trebam li prema tebi preduzimati mjere samozaštite? Eliminacije opasnosti?!

   Izbriši
  5. Boro ima vise imena Drago ,Panter ,Brane a ranije je bio Raspucin.,Askica itd...i.naravno kad se saka.ljekova pomjesa pise anonimno !!!!!!!

   Izbriši
 11. Gledao sam utakmicu sinoc sa unukom kuci,sa nekim ste me zamijenili.Ja sam vrlo kulturan bio i ostao.Problem i jeste sto "NE"znate ko sam!ŠUKATI VOL ovaj nema pojma a kamoli vi.Jednom je jedan momak bio blizu,ali ga je ŠUKATI VOL iz Ljubije nesto napusio

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. ma ti si karina magareca

   Izbriši
  2. Iskreno, nekako nemam želju razjasniti tvoj identitet pošto bar sebe poznajem i to se neće dobro završiti. Kako god mogu dugo trpiti neke stvari vjeruj da sam spreman na mnogo toga, pa da se i ja pozabavim tvojom porodicom, poslovima i šta mi drago. Misliš da će ti porodici biti "drago" kad im pokačim slike na svojim kanalima, pa ih "opišem" kao ti mene i uopšte pretvorim u temu prijedorskih kafana? Ne bojim se ja tebe i šta ti možeš uraditi, nego sebe, a da malo duže pratiš ovaj blog znao bi šta sam radio realno moćnim i opasnim osobama. Kad shvatiš o čemu govorim biće kasno, no to je ipak samo tvoj problem.

   Izbriši
 12. Čitava ova igranka sa spašavanjem vojnika Bajana (Rajana) , pokrenuta od strane više puta odlikovanog Nijemca bez mandata ali sa podrškom matične države a time i poslušne EU , je dobro smišljena pa čak i ova pravna "pomutnja" , u vezi koje je Borislav u pravu (mišljenje laika).
  Cilj svega ovoga je sasvim drugi a pored spašavanja je u igri i lagano zavrtanje škripca , u kojem se nalaze Dodikove mošnje , a kako se on ne bi otrgnuo s' lanca na kojeg su ga privezali početkom devedesetih.
  Ali ... , u igri je i druga moćna ekipa sa kojom je Dodik šurovao a ni oni baš nešto ne vole kada ih neko ispali.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Dodika drži Jevrejski lobi i dobar dio paraobavještajnih struktura bivše državne i vojne bezbjednosti nastao nakon raspada SFRJ. Naravno, ne zato što ga vole gledati kako nas jaši već 17 godina, nego zato što Dodik od početka radi po principu "ja tebi, ti meni". Spreman je na svaki oblik prevare, dogovora, malverzacije i šematike sa bilo kim ko mu ponudi bilo šta ili ako on procjeni da od toga može imati koristi. Iz tog razloga niko nema prevelike ambicije da mu vidi ledja osim naroda, a narod ionako nema nikakav način da ga šutne nogom u zadnjicu. Izbori se redovno pokradu, svake demonstracije se razvale preko ubačenih ljudi, a opozicija nema kvalitetne kadrove da napravi promjene. Za nadati se jedino da u slučaju dogovora Rusije i Amerike dodje do stvaranja drugačijeg svjetskog poretka i da se uz to i na balkanu napravi drugačiji sistem koji bi bio narodu na korist.

   Izbriši
  2. Odlični komentari. Svaka čast! Očigledno je da zapad još uvijek računa na Dodika i samo zato ne povlače poteze kojim ga mogu uništiti grđe od Sanadera i sličnih. Elem, Dodikov problem jeste i što se po mnogim stvarima obavezao Putinu i Lavrovu, a koji jednako kao i sile zapada računaju na njega u domenu destabilizacija Balkana kada to njima treba. Treći problem jeste što je od izuzetno opasnih ruskih tajkuna uzeo pozamašne pare i svašta naobećavao, a zna koliko umiju biti opasni. U dobroj mjeri stoje i vaši navodi o uticaju naših truktura držane i vojne bezbjednosti nad Dodikom, tako da se upleo grđe negoli kad se u ratu bez prebijene pare skrivao u Beogradu zbog straha da će biti roknut. Tada je Fortuna radila za njega i isplivao je kao veliki igrač, no samo lud čovjek se uvijek oslanja na sreću.

   Izbriši
  3. Kažete : "odlični komentari" (moj je prvi) a onda od nas prvite budale tvrdnjom :

   " ... tako da se upleo grđe negoli kad se u ratu bez prebijene pare skrivao u Beogradu zbog straha da će biti roknut. Tada je Fortuna radila za njega i isplivao je kao veliki igrač ..."

   - Prvo : Nema nikakve "Fortune" nego su u pitanju političke veze i podrška raznih službi.
   - Drugo : Kako neko može biti "bez prebijene pare" kada je sam Dodik tvrdio da je onih četiri-pet stanova , koje je imao u Beogradu , kupljeno prije rata , navodno 1990.g. , od trgovine paprikama na tržnicama u Zagrebu? Kako neko , ko ima pet stanova u Beogradu , može biti bez "prebijene pare" kada je i u ratu stanarina bila paprena i samo od izdavanja jednog stana se moglo solidno živjeti? Pored toga , zar on sam nije tvrdio da je svoju fabriku namještaja i madraca preselio (pred sam rat) u Srbiju?
   - Treće : Ko ga je , tako sirotog i dekintiranog , i iz kog razloga želio "roknuti"?

   Nekulturno je i veoma , veoma kvarno pohvaliti nekoga u prvoj rečenici a u posljednjoj ga smatrati za idiota. Za takvo ponašanje postoje samo dva razloga : ili ste u službi Dodika i režima ili nemate informacije već priču prilagođavate trenutnim potrebama?

   Izbriši
  4. Eto Dodik je nešto pričao i to mora biti istina. Dodik je patološki lažov i više sam pojma nema šta je gdje nalagao, a vi to uzimate kao osnove oponiranja mojim navodima. Ako sam napisao da se u Beogradu krio bez prebijene pare onda znači da znam o čemu govorim. Imate dosta ljudi koji su mu u tom periodu pomogli ili odbili pomoći, najčešće dati novac i to u iznosima po 100 DEM ili par stotina koliko je kamčio. Podjednako izbjegava i ove što su mu pomagali i one koji nisu jer mu ne paše to što znaju istinu.

   Zbog šverca i raznih muljaža zamjerio se moćnicima oko Radovana i opcija je bila čak da ga roknu. Uzeli su mu sve šta su mogli, a pride ga tražili da ga u najblažoj opciji polome do nivoa invalida. Elem, kum Veljko ga povezuje sa Mikelićem, a ovaj sa Miloševićem i tu dobija zaštitu. Potom kreće blokada na Drini i ova ekipa preko Miloševića i Tuđmana dobija mogućnost da šverca naftu do Srpske - autoputem kroz Slavoniju. Umjesto da bude roknut Dodik zarađuje milione i još od Karadžića dobija "orden za šverc". Normalno, Dodikove stvari neće pričati na televiziji, ali popriličan broj ljudi odlično zna šta je istina i pričaju o tome. Ništa ja nepoznato nisam naveo, a što su neki slabo upućeni nije moja stvar.

   Sa druge strane navode oko Putina i Lavrova niste komentarisali jer očigledno niste ispratili moje tekstove oko afere "Ikona" gdje sam te stvari baš detaljno objasnio, a Dodik nema šanse da javno pomene istinu. Vidite koliko ga Vukan proziva oko Rusa, a ovaj "zanijemio". Ponešto od toga sam čak objavio, a nisam baš toliki heroj da se zamjeram ruskoj mafiji, pa da idem u određene detalje.

   Izbriši
  5. I ponovo Vi , Borislave.
   - Prvo : Zabole me neka stvar za Vaše tekstove i tumačenja jer je to kompilacija tuđih riječi.
   - Drugo : Odlazio sam , u to vrijeme u Beograd , i možda malo bolje od Vas znam situaciju a pouzdano znam za te stanove i (već Vam je to neko ovdje pisao) Dodikovu predratnu saradnju sa Mikelićem. Mikelić je u isto vrijeme , kada Dodik kupuje stanove , kupio vilu u Beogradu i iz istih izvora novca. U ostalom , kada već kombinujete tuđe tekstove potražite brojne na temu Mikelića i Dodika i njihovu saradnju u vezi firme koja je , u Hrvatskoj , formirana prije rata a formalno se vodila na trećem čovjeku.

   Izbriši
  6. Ne mlati Boro, čuj zamjerio se moćnicima oko Radovana, a Radovan ga štitio, i njega i njegov šver. Dobro se sjećam situacije kad smo mu na punktu zaplijenili pun šleper robe koji je išao ka muslimanskoj teritoriji lično Radovan je intervenisao da se propusti kamion, uzeli smo tek poneku trenerku za ispod kombinezona i ko je pušio cigarete. I ta saradnja između porodica Karadžić i Dodik traje i dan danas, pa on je kupio zgradu u Palama od Sonje koju joj je ćaća ostavio, za neku instituciju, za višemilionski iznos, zato ona njega stalno brani.

   Izbriši
 13. Slusaj me ti Anonimno sto sve znas,ja sam Vesna Radovanovic,Duskova majka,pa boga ti dragoga kad si tako pametan pa znas kako moj sin vozi,pa kazes tom dionicom puta prolazi na hiljade auta,pa kako tu bi i prije rata toliko udesa pa i poslije rata,bar su ljudi pricali,pa eto nazalost par metara nize stradase 2 moje rodjene sestre,Duskove tetke 2006 godine i od ujaka mi.brat i jos 1 komsija,svi na mjestu mrtvi,pa ljetos neko sletio.ostali dijelovi,ali svako svoj hljeb jede,a tudju brigu vodi,a moj sin ce i dalje voziti,pa sad i kcerka vozi,imam 3 djece i ne volim licno hvaliti.svoju djecu,a uvijek.su pohvaljivani ,a posebno.u skolama koje su pohadjali i pohadjaju kao.jedna kulturna djeca,odlicni ucenici,studenti,a kako.bilo da bilo svi su rekli odgoj iz kuce,a vi sad pisite sta vam srcu drago,ponosna sam.majka moje 3 djece,jedino zavidni ljudi mogu zadirati u tudju djecu i pisati neistine,ali zabole me sta ce ko reci ima dragi Bog koji sve vidi,laku noc,prijatno i ostavite moju djecu na miru,ni ja ne zapinjem ni za koga,a pogotovo necije dijete,jer ono sto licno ne vidim i ne cujem,ne mogu tvrditi,toliko od mene,puna mi vas je kapa,kad mi zadirete u dijete!!

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Uf opasno ste mi naljutili ženu dok je ovako reagovala. Znam koliko vodi računa o pravopisu i ovako nešto nikad vidio nisam, pa kontam koliko su je emocije "pucale" dok je ovo pisala. Ona i djeca rijetko pišu komentare na blogu, a kad to čine uvijek navedu imena i ko su, šta pominjem zbog učestalih prozivki da oni ovde pišu iz ovih ili onih razloga. Zašto se Vesna oglasila vidite iz navoda komentara kakvu porodičnu tragediju nosi sa istog tog mjesta gdje je i Dule sletio. Pored njih četvero tada izginulih i naš komšija je na istom mjestu sletio i poginuo, pa tako neposredno znam za pet mrtvih, a više niko nema predstavu koliko je bilo saobraćajki sa raznim povredama ili samo sa materijalnom štetom. I TO DOMINANTNO ZBOG KATASTROFALNOG STANJA PUTA NA TOM MJESTU, A ČIME SE NIKO NE ŽELI BAVITI, NEGO JE NAJLAKŠE OKRIVITI VOZAČE.

   Izbriši
  2. Daj Boro, pusti kretene da pisu sta hoce. Oni primarno pisu lose i kontra tebi samo da te isproviciraju.

   Izbriši
  3. Vesna i Boro, ne obazirite se na gluposti napisane na ovom blogu. Ovdje vecinom pisu botovi placeni sendvicem i od pozicije i od opozicije. Mnogo ljudi cita i prati ovaj blog, ali rijetko ko normalan komentarise upravo zbog ovih idiota.
   Ziva i zdrava vam djeca bila, kao i vas dvoje!!

   Izbriši
  4. Zasto se obrisali komentar da mali sta uradio Borislave ? Prestizao drugo au.. i šta se .... desilo , a ko je bio prvi na licu mjesta !

   Izbriši
 14. draga Gospodjo Majko, razumijem Vasu srdzbu. zakon kaze prilagodite brzinu stanju na putu !!! ako nekad padne ledena kisa dali bi vi vozili po cesti toliko koliko znak dozvoljava ili bi se prilagodili tom ledu ?! samim tim jos je teza okolnost sto i vi i Borislav tvrdite da vec decenijama i vi i vasa porodica znate za opasnost tog dela ceste tako da je Dusan morao smanjiti gas pa proci bezbedbo !!! zna to vas suprug Borislav i svakako stitite svoje dete pa da je i osama bin laden to je deo vas

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Alo konju, neka mi konji oproste ako ih poređenjem vrijeđam, Duška niko ne tereti za brzinu ili ma koju drugu radnju propisanu Krivičnim zakonom. Možda bi mogli govoriti o PREKRŠAJU, ali njega za to ne terete, nego su zakonski neosnovano prijavili ga tužilaštvu. Samo zato što je moj sin.

   Dvije i po godine je prošlo, a od tužilaštva ni pokrenute istrage, a kamoli optužnice. Zna se koliko smo na ratnoj nozi šef tužilaštva Mitrović i ja, odnosno da je on posljednji koji bi pomagao mom sinu. No, nema smrtne posljedice, nema teških tjelesnih povreda, nema alkohola, nema prekoračenja brzine i drugih odredbi propisanih za krivično djelo, pa zato nema postupka.

   Moje vajne "kolege" iz policije pokušale su izdejstvovati krivično gonjenje, ali zaludno kad zakon jasno propisuje obilježja krivičnog djela i nijednog u ovom slučaju nema. INSPEKTOR KOJI JE ODRADIO SKANDALOZNI UVIĐAJ I NAPISAO PRIJAVU UNAPRIJEĐEN JE U KOMANDIRA IAKO ZA TO MJESTO NE ISPUNJAVA POTREBNE USLOVE. Zato vazda ponavljam da mi Kostrešević nije pomogao oko sina, nego upravo suprotno.

   DAKLE, JAVNO POZIVAM PRIJEDORSKO TUŽILAŠTVO DA PODIGNE OPTUŽNICU PROTIV MOG SINA. PROSTO IH MOLIM DA TO URADE. Pa da onda shodno zakonu sve dokaze predaju nama radi odbrane i DA OBJAVIM KAKVE LAKRDIJE SU ČINJENE. Potom da upravo sa istim dokazima podnesem krivičnu prijavu protiv "kolega" zbog brojnih nezakonitosti počinjenih u postupku. Tužilaštvo je davno trebalo donijeti odluku o nesprovođenju istrage, ali Mitrović to odugovlači jer zna da mi onda mora omogućiti pristup dokazima, a to znači i da procesuiram odgovorne u policiji i da tužim MUP za odštetu.

   NA KRAJU MORAM DODATI KAKO USRED LJETA NEMA LEDA NA PUTU, čak ni kiše ili ma čega sličnog nije bilo. Naprosto imamo "crnu rupu" na kojoj su stradali mnogi, ali svi oni zajedno nikom nisu bitni pošto nisu moji sinovi.

   Izbriši
  2. Ljudi, je li vama "normalno" da novi komandir prijedorske saobraćajne stanice ima jednu zvjezdicu na epoleti (čin mlađeg inspektora), a njegovi podređeni nose po tri-četiri zvjezdice? Koje kompetencije ima - OSIM NEZAKONITE PRIJAVE PROTIV MOG SINA? Eto neka Kostrešević koji ga je postavio na to mjesto svojim rješenjem kaže čime je notorna neznalica preko noći toliko napredovala.

   Izbriši
  3. I ponovo Vi , Borislave , vrijeđate komentatore pa tako ovom kažete da je konj? Kaže se da se VOŽNJA pa time , naravno , i brzina mora prilagoditi uslovima puta ili uslovima u odvijanju saobraćaja a to bi Vi , kao policajac i uz to inspektor , morali znati. Na stranu to što je prirodna reakcija , Vas i Vaše supruge , da zaštitite svoje potomstvo ali to nije razlog da napadate i vrijeđate. Morate priznati da je prilično nebulozno trvditi da je na tom mjestu bilo masa udesa od kojih su neki , na žalost , završili smrtnim ishodom i da se to uporno ponavlja? Najnormalnija reakcija je , kada se dođe do tog mjesta , da se smanji brzina i pojača oprez.

   Izbriši
  4. Moj sin je izvršio radnju preticanja u situaciji koja nije ukazivala na nikakvu opasnost po njega i druge. U povratku na svoju traku KARAVAN je zadnjim točkom zahvatio šljunčanu masu na mjestu gdje se trebao nalaziti asfalt i ljudi ne znaju da put na toj dionici nema propisanu širinu kolovoza. Tako mu je zadnji točak upao u kanal koji uz ivicu kolovoza NIJE SMIO biti iskopan, pa je udario u betonsku cijev prelaza preko kanala koji shodno zakonu takođe nije smio biti na tom mjestu. DA PUT ISPUNJAVA ZAKONOM PROPISANE USLOVE NIŠTA SE NE BI DOGODILO, A OVAKO SU SLETILI SA PUTA.

   Vidite kako to funkcioniše u praksi. Prije dosta godina jedne zime moj tetak sleti sa puta usljed poledice i lošeg čišćenja. Tri auta su se našla u toj padini poslije okuke i svi su sletili pod istim uslovima. Došli su banjalučki saobraćajci i odgovornost svalili na vozače jer "nisu brzinu prolagodili uslovima puta". Pošto me je tetak pozvao da ga vratim kući znam šta se dogodilo i ja sam do tog mjesta vozio 70-90 km/h pošto je sa prijedorske strane cesta bila odlično očišćena i posuta zaštitom od poledice.

   Elem, saobraćajke su se dogodine na prvoj krivini odakle Kozaraputevi ili ko već čisti banjalučku dionicu, a to su radili katastrofalno loše. Vozači su za te stvari saznali tek po slijetanju, a inače smatraju da putarske firme rade ono za šta su plaćene kako valja i zakon i nalaže.

   Prethodne sedmice zbog mnogo saobraćajki uviđaje slijetanja četiri auta na istom mjestu radili su prijedorski saobraćajci i prijavu su podnijeli protiv firme koja je katastrofalno loše očistila put i tako produkovala nezgode, a naredne sedmice u istoj situaciji banjalučki saobraćajci su odgovornost svalili na vozače. Zna se ko i kako štiti "svoje" privilegovane firme, pa tako i za istu situaciju imamo dva potpuno različita pristupa policije. Mogu nabrojati još obilje različitih primjera, no pametnom je dovoljno.

   U konačnici ja "kao inspektor" mnogo puta sam reagovao nakon saobraćajki gdje se odgovornost pokušavala svaliti na sirotinju ili zaštititi moćnike, a znam i brojne marifetluke saobraćajaca. Recimo da sam "uredovao" saobraćajce kada je to trebalo, kao i neke druge službe MUP-a. Dovoljna je činjenica da sam bio uključen u gotovo sve istrage protiv mojih načelnika u prijedoru, a koje je vodila UKP i to samo zbog povjerenja koje sam uživao i kod rukovodilaca i kod kolega. Posebice dok ova Dodikova banda nije preuzela MUP. Zato nemojte meni parirati svojim paušalnim zaključcima jer materiju očigledno ne poznajete.

   Izbriši

  5. Bože,kako niko ništa u ovoj porodici nije kriv,sve što se desilo i dešava,sve namješteno za sve se ima odgovor

   Izbriši
  6. A za šta to možemo biti krivi? Živimo pošteno i zlopatimo kao i svi drugi koji tako žive jer se ovde od poštenja niko nije usrećio. Vidi, moj Dule od februara ove godine nema predstavu koliko puta je bolesne baku i dedu odvezao doktorima ili za druge potrebe liječenja i kasnije sahrane bake. Uz to je sa majkom radio u prodavnici, obavljao obaveze u klubu za koji igra i stizao na masu drugih mjesta. I opet je uspio redovno upisati treću godinu prava na banjalučkom univerzitetu. Nije kao prošle godine u julu očistio godinu, ali je ipak pored svih nedaća i obaveza uspio dati godinu i eto ga pohađa treću. Za dvije godine studiranja uspio je prestići Stanivukovića i Begića, koji po deceniju "studiraju", a njih dva su ove bljuvotine oko saobraćajke plasirali u javnost. I još kako Dule i ja prodajemo kokain, kako nas mlate tamo gdje nisam bio godinama i slične laži na koje vi nasjedate.

   Znači, momka koji je bio najbolji učenik i u osnovnoj i u srednjoj školi, a danas je uzoran student i uopšte primjer treba progoniti jer su Stanivuković i Begić preko svojih medija o njemu pronijeli teške laži. Samo zato što sam objavio da više nemaju moju političku podršku jer su iznevjerili i mene i sve druge koji su ih podržavali. Jeste, tada sam ukazao da se povezao sa Dodikom u kriminalu enormnih razmjera i druge stvari za koje danas svi vide da su istinite. Uzvratili su svojim lažima, no vrijeme pokazuje istinu. Da je moj Dule nešto skrivio posljednji koji bi ga štitio je Mladen Mitrović i davno bi ga procesuirao. Sa druge strane imali ste priliku vidjeti ko su doista Stanivuković i Begić, pa time i zašto sam objavio da više nemaju moju podršku, a koja im je ranije donije poprilično glasova. Tako stoje stvari, a ne što sve vi pročitali ili čuli od laži za koje se tačno zna i ko i kad i zašto ih je proširio.

   Izbriši
  7. " Moj sin je izvršio radnju preticanja u situaciji koja nije ukazivala na nikakvu opasnost po njega i druge. U povratku na svoju traku KARAVAN je zadnjim točkom zahvatio šljunčanu masu ..."
   " Tako mu je zadnji točak upao u kanal koji uz ivicu kolovoza ..."

   Kaže Vaša supruga da je vozač od '97.g. a ja sam vozač iz prve polovine osamdesetih kada je , prizaćete , bilo mnogo teže položiti vozački ispit. Ovi gore citati govore da je preticao vozilo koje se , pretpostavićemo , kretalo propisanom brzinom a to bi značillo da je vozač (nebitno da li se radi o Vašem sinu kako se majka ne bi uzbuđivala) , koji je preticao , vozio većom brzinom od dozvoljene. Ako je , vraćajući se u svoju saobraćajnu traku a poslije izvršene radnje : preticanje , zadnjim a ne prednjim točkom zahvatio šljunak i upao u kanal , to bi značilo da je izgubio kontrolu nad vozilom i da se zadnji kraj vozila zanio. U slučaju da nije izgubio kontrolu prvo bi prednjim točkom zahvatio šljunak a sve šta bi se dalje dešavalo je teško pretpostaviti jer , u takvim slučajevima , pored brzine kretanja vozila , veliku ulogu ima i iskustvo vozača kao i refleksi koji mogu biti usporeni zbog umora ili nekog drugog razloga. Meni je , npr. bilo dovoljno jedno pivo da mi se refleksi uspore a jedno pivo ne pokazuje dovoljnu količinu alkohola u krvi da bi saobraćajna policija smatrala da je vozač pod uticajem alkohola. Teško je bilo šta više reći , pošto ne znam tu dionicu : da li postoji krivina? ; da li krivina ima negativan nagib ili je ravnica na kojoj masa ljudi izleće kao što je Krcun izletio? Toliko o tome govori moje vozačko iskustvo ali i zdrava logika. I ne radi se ovdje o napadu na nečije djete iako ste i sami znali djecu koristiti za uvrede i napade na komentatore a Vaša supruga se , takvim prilikama , nije oglašavala. Ovdje se radi o Vašoj vjerodostojnosti.

   Izbriši
  8. Vidiš kako ti pišeš, ko je nešto rekao za tebe i tvoju porodicu,to je laž i ljudi izmišljaju,a ti pišeš sve i svašta i svakog prozivaš i to treba da je tačno. E boro boro. Neka djeteta i to je pohvalno da radi,da je u sportu,da uči,ali ti, ti bacas ljagu na sve svoje i oko sebe. Da si ti ispravan,sigurno bi to neko vec primjetio,ovako blebeces bezveze

   Izbriši
  9. Dobro, ja blebećem bez veze i ti svakog dana visiš na ovom blogu da to napišeš. Imaš stotine i stotine portala gdje možeš komentarisati, a ti baš navalio na ovaj "bezvezni". Nešto si kontradiktoran sam sebi, zar ne?

   Izbriši
  10. Jadan si, zar ne

   Izbriši
  11. Kad ti nešto ne odgovara ti ili obrišeš ili kažeš imaš stotinu blogova, eto ja hoću baš tebe da komentarišem

   Izbriši
  12. RE: "Kad ti nešto ne odgovara ti ili obrišeš ili kažeš imaš stotinu blogova, eto ja hoću baš tebe da komentarišem"

   Nije pitanje šta ti HOĆEŠ, nego šta ja DAJEM kao mogućnost. Imam opciju da komentarisati mogu samo registrivani članovi, potom da prvo pregledam komentar i onda ga pustim, te štošta drugoga, a ja sam postavio opciju bez ikakve kontrole komentara. Sad sa par klikova to mogu promijeniti i da vidimo šta ti "hoćeš" ili možeš, bap kao što sa dva klika mogu obrisati svaki tvoj komentar.

   DOBRO ZNATE DA NIGDJE DRUGO NE MOŽETE RADITI OVAKVE STVARI POŠTO POSTOJE OGRANIČENJA ILI VAM BRIŠU KOMENTARE I DOBRO ZNATE NA KOGA SVE MISLIM POD TIM, A TE OSOBE MI NAMEĆETE KAO NEKAKVE "UZORE" PO KOJIMA BIH SE TREBAO RAVNATI.

   Izbriši
  13. Ma ako ti se cefne mozes i ovaj blog zatvoriti i ovako pises ciste gluposti kone bi imale snage kada bi ti znao sta zelis . lp

   Izbriši
  14. Pa nece on prestati iznosiiti dokaze o kriminalu i korupciji zato sto se ne svidja vama Sendvicarima. Jbg.toliko su vam glupi komentari i providno provokativni da nam se svima prosto gadi. Ali procitamo jer zelimo znati koliko daleko moze ici i vlast i opozicija ove nase napacene Republike.

   Izbriši
  15. Daj ne s.ri , poceli ste kao i ovi vladajuci sve sto neko napise a Vama nepase to su sendvicari a tako i dodik pise da su sve strani placenici ovi sto napisu istinu . Daj nam objasni sta se desilo sto je Boro predvidio te uhapsice ovogavte onoga isto kao i onaj konj Vaskovic samo lupaju ali vece smo im budale sto to pratimo . Borina greska je da trebaju komentari biti sa imenom pa da se vidi ko sta pise .

   Izbriši
  16. I sta bi sad rekao na sve ovo jedan saobracajni policajac ?

   Izbriši
  17. Sta seres ti Boro , da li je prestizao auto , i sta se desilo ..... , i tu su ri drugovi pomogli i po obicaju ih prozivas komandir ovom zenu , onaj onom a ti i Šula ?

   Izbriši
 15. Tebi Boro ocito smeta svacije napredovanje u policiji, zato jer sinti bio i ostao velika 0. Ti bi jos uvijek radio sa srednjom (ako si je zavrsio) ali si kao mnogo drugih, kupio privatnu vss, da mozes reci da si inspektor., debil

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Mene da je zanimalo napredovanje ne bih odbio desetine ponuda raznih rukovodnih mjesta. Mogu knjigu napisati o tome šta mi je sve nuđeno i to od naših do stranih moćnika pošto sam nebrojeno puta dokazao koliko mogu i umijem u situacijama od međunarodnog značaja. Sa druge strane vidim odlično kakvo kadroviranje čine u Prijedoru i baš me briga za tu temu pošto niti radim u policiji, niti me to lično dotiče. Ovo u saobraćajnoj stanici me još kako dotiče i zato reagujem, a vi pišite šta vam drago.

   Izbriši
  2. Tebi je samo ponuđen otkaz i to si morao prihvatiti,a sad piši šta hoćeš

   Izbriši
  3. Ništa meni nije ponuđeno, nego je Sretoja Vujanović nezakonito me odjavio kod Poreske uprave, a onda su mi povezano prekinuta i druga prava. Koja krivična djela su počinjena i kakvim dokazima raspolažem odlično znam, baš kao što znam i kakve pretpostavke moram stvoriti da bi bitange odgovarale za ono šta su učinile. Mislim na pretpostavke kakve ne pišu u zakonima, nego traže poznavanje sistema i različitih procesa, pa sve do iskustava u vođenju ratova sa centrima moći. Primjera radi, polovine bitangi sa kojima sam otvoreno zaratio još 2007. godine odavno nema u sistemu, a od preostalih niko više nema nekadašnju moć. No, zato niko od njih nema mirna sna jer nije se lako nositi sa mogućnošću da ostatak života robijaju, a sve šta su stekli bude oduzeto.

   Izbriši
  4. Ne znam da je Sretoja mogao primiti nekog na posao ili nekom dati otkaz. Da je mogao izabrati saradnike od zaposlenih ili nekog rasporediti na neko radno mjesto kome je MUP dao posao... mogao je reci kako neko radi ili ne radi, predloziti za disciplinsku ili tako nesto,a ti ocito NISI dobro radio,jer vise načelnika je tebe izostavljalo kad su ozbiljniji poslovi u pitanju. To sto si ti sam istrazivao i pricao svojim ukucanima i komsijama pred zemom,to ovamo vjerovatno nije pilo vode. Ti si negdje DEBELO zajebao,kad si dobio otkaz,samo to jos izgleda nisi skontao. Prođe te život ganjajući samo tebi znanu pravdu

   Izbriši
  5. Vidi se da "ne znaš" šta je Sretoja mogao ili nije mogao, a ja nemam dva života da tebi objasnim kakve nezakonitosti su počinjene u prekidu mog radnog odnosa. Svaki poslodavac mora zaposlenom uručiti akt o prestanku radnog odnosa, a u državnim organima to ministar utvrđuje svojim rješenjem. Neka pokažu rješenje o mom prestanku radnog odnosa u MUP-u i ja ću prihvatiti da sam regularno ostao bez posla. problem je što nema takvog rješenja i Lukač ga nije donio pošto je znao da ga žalbom sigurno poništavam, pa je Sretoja morao počiniti krivično djelo nezakonitim prekidom radnog odnosa. SVE SAM JA SKONTAO, PA I TO DA TI BRANIŠ SRETOJU ANONIMNO JER NEMA NIKOG KO ĆE ZA NJEGA NEŠTO POZITIVNO REĆI ILI NAPISATI POD SVOJIM IMENOM. ZNAŠ, GOVNO TOLIKO SMRDI DA SE TO NAPROSTO NE MOŽE NEGIRATI.

   Izbriši
  6. Ma jebo te Sretoja,ti si ga spomenuo da ti nisi rekao da ti je on dao otkaz ko ga bi se sjetio, cinjenica je da tebi niko ne valja i niko nije valjao. Jedino kad su ubili Bašića o njemu pišeš pozitivno inače i on ti je smetao. Ili kako kaže stara narodna o pokojniku sve najlepše

   Izbriši
  7. OK, spremam jedan udarni tekst oko prijedorskih ubistava pa ćemo vidjeti ima li razloga to što "meni niko ne valja". Ne pišem ja o Bašiću pozitivno, nego o onome šta je i kako radio, a šta šta najbolje pokazuje dokumentacija ostala iza njega. Drugo, borim se da njegove ubice i saučesnici ne izbjegnu zaslužene kazne kao u slučaju Šmita Stupara. Bašić se borio za isti cilj i to platio glavom, a to je nešto šta za razliku od njegovih "kolega" nikad neću prihvatiti. Inače o ubistvu Stupara sam pisao od prvog dana i moj jedini "problem" jeste što brojni dokazi iz istraga i sa suđenja potvrđuju moje sumnje izrečene na samom startu. No, Bašićeve i moje "kolege" neće da rade i to mi smeta i zbog toga ću ih prozivati i nadalje, a nova saznanja o kojima pripremam tekst sigurno se neće dopasti javnosti.

   Izbriši
  8. Samo tebi udaran, ti si jedan obican majmun

   Izbriši
  9. Pa on sprema texst od 20 i 25 godina oko ubistava u prijedor.mrzis policiju mrzis sam sebe neznaš šta radiš uzivotu od dosade piš malo što narod gladuje

   Izbriši
  10. Narod gladuje? Nije dobro stanje? Čudno, na ulicama nema nikog da se buni ili nešto ukazuje. Eto i mene napadate što pišem o problemima, a kamoli da se neko nešto buni.

   Izbriši
  11. Ti pišeš o svojim problemima, tražiš razlog što si izbačen iz policije,tražiš razlog što ti se ljudi smiju,tražiš razlog što ljudi nemisle kao ti,a taj razlog je toliko vidan...nisi boro od ramena gore,nikako dobar

   Izbriši
  12. Nemojte tako na Bora, njemu su nudili da bude šef FBI za jugoistočnu evropu samo on odbio, slađe mu bilo da ganja Sretoju i Mikana

   Izbriši
  13. Ti spremas taj tekst koliko znamo vec od prvog komentara na blogu , a ti je bilo kad ? Aj pocuclaj te flastefe pa opet pisi od metar tekstove , ti da si bio posten i da si osnovno zavrsio ustvari zasti gubiti vrijeme na budalu .

   Izbriši
  14. Sto Boro da pise o narodnim problemima, kad taj isti narod izlazi i puni tribine u znak podrske Dodiku, kao sto su radili i za Radovana? Taj isti narod, dio naroda koji se toliko istice da je degutantno, voza bjesne automobile kupljene na kredit, slave slavu na kredit, brane nesto sto se odbraniti ne moze. Sta hocete da ih Boro spasava sopstvene gluposti? I da hoce ne moze. Oni su toliko glupi da pristaju na radno mjesto koje ni po strucnoj spremi ni po znanju ne mogu obavljati. Sta vise reci

   Izbriši
  15. Pa niko ga ne tjera da pise isto kao ni nas da citamo . Sto to tebi toliko smeta . Providni su ti komentari .

   Izbriši
  16. Da li tebi smeta , kad znas da komandir nema veue sa rom zenom , a on bjesan i nezna sta ce i pise lazi , i to je kao komedija neka , znate li kad se upali crveno na semaforu sta to znači 26.10.2023. 21: 10 !

   Izbriši
 16. Daj Boro, pa tebi da je bilo sta ponudjeno, cak i govno, ti bi to uzeo, bez oklijevanja! Cuj price tebi nudjeno, jeste nudjena ti je invalidska penzija, da si je barem prihvatio, ovako ludujes samo na blogu

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Tvrdnjom da mi je nuđena invalidska penzija pokazuješ koliko poznaješ "materiju". Ko je kome još "nudio" invalidsku panziju? Kakva je to nebuloza? Znači, invalidska penzija ostvaruje se po zahtjevu stranke (podnošenjem zahtjeva), pa slijedi medicinska obrada koja nije nimalo jeftina, a završava obradom predmeta od strane nadležnog ljekara i prosljeđivanjem predmeta prvostepenoj komisiji Fonda PIO. Znam proceduru jer sam ljudima pomagao u ostvarivanju tog prava, kao i u mnogo drugih situacija.

   Ja imam uslove za redovnu penziju, ali neću da je zatražim pod ovakvim uslovima - pošto nisam radio kod Lukača i Ivanića u privatnoj firmi, nego u državnom organu. Ili će se primjeniti zakoni ili meni penzija Republike Srpske ne treba i to sam mnogo puta napisao na ovom blogu. NEMOJ SVE LJUDE MJERITI PO SEBI I SVOM FUKARLUKU!

   Izbriši
  2. Ma lazzzzz da te neko isprepijo u zatvor šta lažeš kome ti prospaš laž daj od doktora ozljedni list daj slike daj masnice daj nešto objavi

   Izbriši
  3. Kome da dam, tebi? Ima tužilaštvo za takve stvari, baš kao i Ministar pravde i policija. I sud kad dođemo do odštete. Ono šta se tiče javnosti, šta se dogodilo to sam objavio, a dozvoli da neke stvari još istražujem. Pa ćemo opet objaviti i raspravljati o tome, no postoje i taktike kako se neke bitke vode.

   Izbriši
  4. E boro boro pa dokaži ljudima ovim što te prate i svaki tvoj komentar odg.dokaži ovde da nelažeš ljude i javnost kako si mogo odma staviti kad su te prebili u ljubiju stavijo si video. da imaš bilo šta stavijo bi ti i sada pričaš gluposti nekažem da si loš čovjek tebi samo rad od 30 godina i šta je bilo prije 30 g i sve od tolko godina ti pišeš textove .kopiraš textove i onda slažeš kocke

   Izbriši
  5. Jel se ovo majmuncina policijska Petrović oglasio?

   Izbriši
  6. Mislim da ce Borisa ovaj put malo i istrazni zatvor ?

   Izbriši
 17. Lijepo sam vam rekla ostavite mi dijete na miru,jeste vi mozda radar pa znate koliko je moje dijete vozilo,ja sam vozac od 1997god.pa tako molim da mnogo ne pametujete,imate svoju djecu,da su vam ziva i zdrava i svoje savjetujte,a ja svoju djecu savjetujem i dan danas i nemam namjeru da svog sina Duska opravdavam kod vas idiota koji zelite zlo necijem djetetu,a saobracajna nesreca se moze svakom desiti pa i vama pametnima koji se toliko razumijete u saobracaj pa znate da u maju ima leda,prvo naucite godisnja doba koja se uce u 3.razredu osnovne,pa nesto komentarisite i da zavrsim posto me vasi komentari vise ne zanimaju,jer niste nikakva relevantna institucija pa da mozete sprovoditi kojekakve zakone i nemojte se sikirati za mog sina Duska kojem ni ime ne znate pa ga nazivate Dusan!!!

  OdgovoriIzbriši
 18. Ko kaže,'Volino bez rogova'da ja tebi prijetim.Ja sam prvi koji bi te zastitio ako ti neko prijeti,nisam znao ono za zatvor da su te mlatili,inače bi spriječio batinjanje!To za "ilovaču"sam rekao jel si gnjil ko kupus kiseli.Trebas ti ovde da pišeš o nekim stvarima,zato te I podrzavam,jbg..brišeš mi komentare stalno.E,da!Sretoje nije uzimao 600 dnevno km.Nego 2500 evra petkom,a primopredaja bila u Crnoj Dolini

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ti bi spriječio moje batinanje u zatvoru? Izvini nisam odmah skontao da se iza ovog nika krije Milorad Dodik. Sarkazam. Ja još uvijek nemam jasnu predstavu ko je sve upleten i sa kog nivoa, ali znam da je naredba za moje prebijanje morala doći sa vrlo visokog nivoa. Objavio sam ko je iz zatvora, pravosuđa i policije upleten u to bar do nivoa prećutne saglasnosti, a doći ću do nalogodavca i još kako se sa njim obračunati. Ti da bi moga spriječiti moje prebijanje morao bi znati nalogodavca, a time se već zapetljavaš kao i u svakoj ranijoj situaciji.

   Vezano za mito koji je Sretoja primao normalno da nije svakog dana išao po "nadnicu", no po tvojim navodima ispada da znaš i nešto konkretno o tome. Znaš i ćutiš dok tebi ne zatreba kao "argument". Baš kao što Sretoja zna tvoje muljaže i jednako ćuti, pa tako štitite jedni druge umjesto da radite ono za šta vas narod plaća (tebe i nakon peMzije). Elem, mislim da nisi bio u penziji kada je pokradena silna ruda za šta je Sretoja primao mito koji pominješ, a NIŠTA NISI PREDUZEO PROTIV TOG KRIMINALA.

   Znači, ti koji si primao platu od naroda, a ništa nisi radio, nego si bio doušnik službi koje su te dodatno plaćale PROTIV istog tog naroda koji ti je osiguravao platu, došao si na ovaj blog da pljuješ nekog ko je zaista radio svoj posao i samo zbog toga postradao. UKOLIKO SLUČANO DOZNAŠ DA ME PLANIRAJU UBITI NEMOJ MI POMOĆI JAVNO TE MOLIM JER MI ŽIVOT KOJI SU TAKVI SPASILI NIJE POTREBAN. Tako i za batine, ja sam izdržao šta jesam, a sad imamo novi prosto za bitke i ništa drugo, odnosno neki drugi imaju razloga za brigu.

   Znaš li šta sam rekao bitangama u zatvoru? Onako vezan i dok su me držali oborenog u ambulanti. Rekao sam im da me ubiju jer ako me puste živog zapamtiće dobro na kog su udarili. Odreda sam im to obećao, a bilo nas je desetak u prostoriji i odlično se zna ko sve može računati da ću mu je*ati mater kako je zaslužio. Klošari nisu navikli da im neko u takvoj situaciji slično zaprijeti, pa su se krenuli pravdati kao smrdljive pi*ke. Zato sam siguran da će otkriti nalogodavca čim ih malo stisnem, a tu mi tvoja "pomoć" zaista nije potrebna. Pomozi ti svom hababu Sretoji kao što ste se i ranije pomagali.

   Izbriši
  2. Lako ti je pisati,kad imaš pun kurac vremena,pun mržnje i zlobe i sklapaš tekst kako koga što više popljuvati. Jedino ti je problem što 90% ljudi zna da si budala,a 9% nema pojma ko si ti,tako da pisi sta hoces. Ostajes volusina

   Izbriši
  3. Hahahahahahahahah ti zaprijetio njima desetorici hahaha majko mila a onda brže bolje zvao ženu da uplati kaznu da te vadi

   Izbriši
  4. Znači, 90% korisnika ovog bloga SVAKOG DANA odvaja svoje vrijeme da bi se bavili "budalom". I još pride da budali napišu da je budala. Pa ko je od nas veća budaletina?

   Izbriši
  5. PRODAJ ŽENO KONJA KOČIJAŠA , PA IZVADI MUŽA BUDALAŠA ! JER JE BORO TURBO-AUTOMATIK OTROVAN KO CITOSTATIK , NAJOPASNIJI FRAJERI U ZATVORU HOCE DA SE BIJU BORO JAUCE , MOLI I PUŠI KITU DAMU SE NESMIJU !

   Izbriši
 19. Ti samo pravo,kod tebe"vaje"nema!Mene interesuje Prijedor,mene ne zanima ni Trebinje ni Zenica...sta se desava tamo,drustvo ko drustvo i sistem je svagdje pokvaren i tu nema kraja!Problem je u tom sto se ti Policije neplasis,pljujes na razne organe zakona zato sto vrlo dobro znas da ti nece niko nista.A gledaj,ja napisem Prijedorske krimose i nesto o njima a ti brises.Znaci ipak ih se bojis?I ono sto ne obrises kazes da LAZEM I DA IZMISLJAM.Eto ubuduce cu te podrzavati samo o onim sto su KARCINOM za Prijedorsku privredu i drustvo

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ko ti briše komentare? Gotovo na svaki ti odgovorim, a ne da ih brišem. Provjeri ti jesi li pustio komentar jer i meni se dešava da nekad ne prođu i na to sam upozoravao.

   Izbriši
  2. Kevinu Mala Maco, ded ti nama objasni kako si to mogao Boru spasiti samo da si znao za batinjanje?

   Izbriši
 20. Eto srece da su svi policajci potkovani znanjem kao komandir saobracajne ili barem pedeset posto imaju njegovog znanja.Grijesis Boro kod njega oprosti tisi u kriminastici dobar strucnjak i nemozes sve oblasti pokrivati.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Vidi, ovde govorimo o krivičnom postupku, a to je materija o kojoj doista pojma nema. Rekao sam mu da je načinio toliko gluposti u tom predmetu da i kad bi postojala odgovornost mog sina ne bi bio kažnjen jer nema službene radnje koju nije uprskao teškim neznanjem. Po oštećenjima na vozilu vještaci mašinske i saobraćajne struke možda bi nešto našli, ali pošto je auto oduzeo bez naredbe suda i na najgluplji način nijedan vještak neće da se time bavi. I kad bi nekog našli na sudu bi bio rasturen, a to nikom ne treba. Pritom govorim sa pozicije onoga šta sam skontao onako sa strane, a kad bih ušao u predmet tek onda ništa ne bi ostalo.

   Izbriši
 21. Dzabe dobar komandir kada stalno rade pokvarenjaci poput Basaraka,Pasica,Zdijelara onog Galića kockara...i jos bar 10.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ne znam kakva ko ima iskustva, ali ja sam kao i svaki inspektor mnogo puta radio sa tim momcima i mnogo pričao o problematici posla. Kada bi ih pustili da rade po zakonu i pravilima struke mnogo toga bilo bi drugačije, a ono šta im nameću je pogubno. Što se tiče ovih starijih koje znam i čak neke od pomenutih za mene su dobri momci i sa njima imam korektne odnose. Da imam neku vlast samo bih pustio da rade svoj posao kako misle da je najbolje, a jedino da znaju kako mito i muljaže nikom ne bih oprostio. Eh da, i sugerisao bih da manje kažnjavaju a više rade na prevenciji

   Izbriši
 22. Ja samo nikad necu razumjeti policajce poput Bore ,Basica I pojedinih ,cemu ste dali glavu ,zdravlje ,posao itd ,radi normalno ,hapsi, kad imas sta ,cemu dokazivanje kad su unutar sistema svi korumpirani, vidis da ovdje nista nije normalno ,ima I sad prašinara koji zele da se dokazu poput onog Mrdje jadnika pa ga šaltaju na druga radna mijesta ,nikako dijete da shvati da se to je radi tako,polako sine ,duga ti karijera moze biti ,cemu zuris sa dokazivanjem ,ganjate tu drogu po pd ,noge Lomite, ama uvijek je bilo I uvijek ce je biti ,neko kad nesto voli pa ne mozete vi to iskorjeniti,cemu maltretiranje,ne testirajte nikog I nicije zivce bespotrebno

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Vidi, uglavnom sam radio organizovani i teški kriminal, te godinama zaduživao najtrže predmete. Znači teška stradanja ljudi o to gro običnih i nemoćnih. Kakav bih bio čovjek da ne uradim ništa na teške tragedije, a kakav tek profesionalac? Ili da stojim mirno pred načelnikom za kog znam da valja drogu, da je do guše u kriminalu? Eto nisam mogao tako i platio sam cijenu, alli ne žalim pošto se mogu pogledati u ogledalo i svakog mogu pogledati u oči. Sa druge strane nikad ih se nisam bojao pa ne znam šta sam mogao drugačije.

   Izbriši
  2. Nemoj boro u ogledalo,ne u ogledalo, počećeš mukati

   Izbriši
  3. Ne mogu Boro i Baša u isti koš jer je Baša stvarno radio pošteno do kraja...

   Izbriši
  4. Ma razumljivo Boro sve ,ogledalo itd ,al ganjati gram droge po Pd kao ovi pacenici a kile I tone rade oni ,nista ni sa cim ,I onda kad nekom pukne film kao Dugom ,pa Basic ga dva puta pred djecom hapsio I pretresao,skupi dokaze ,akcija ,Tunjice ,10 god ,tacka ,a ovako ,zena udovica ,dijeca "siročad",,Sretoja unapredjen a on ga prodao ,koja je poukaa majstore ,ili majstori,cemu

   Izbriši
  5. Dvoje zaposlenih, plata cca 3000-3500km za oboje. Redovni život, obaveze,školovanje,hrana, higijena , auto, registracije, gorivo , more,.... otkud STANOVI

   Izbriši
  6. RE: "Ma razumljivo Boro sve..."

   Kad pišem da Bašić nije razumio upozorenja koja sam mu godinama ukazivao, nego je radio na sopstvenu štetu tu baš mislim na forsiranja koja pominjete oko Dugog. Ne zalijeće se u hapšenja i pretrese ukoliko prethodno nisi operativno saznao kad i gdje treba tražiti, pa onda posao završiš tako što sebe predstaviš kao mali "točkić" u aparatu koji odrađuje šta mu je naređeno. Milion puta smo nešto radili zajedno i njemu sam ponajviše govorio o pozadini tih poslova, pa sam zato bio pogođen što je onako stradao. Nikad nije naučio "povući ručnu", pa posao nastaviti kada se situacija smiri, nego je samo širio krug izvora opasnosti u čijem centru je stajao bukvalno sam. TO JE ISTOVREMENO I DOKAZ HRABROSTI I NAIVNOSTI, a on poslije toliko godina službe nije smio biti naivan.

   ELEM, HRABROST SAM UVIJEK POŠTOVAO I SA TE STRANE ODAJEM MU DUŽNU POČAST, A POSEBNO NAKON UVIDA U ODREĐENU DOKUMENTACIJU IZ KOJE SE JASNO VIDI SA KIM I SA ČIM SE SUOČIO. Znam šta su teške bitke i situacije, ali za ovako nešto nikad nisam imao petlje - bar ne na način kako je to Baša radio. To je jedan od ključnih razloga zašto se ovako uporno borim za istinu i pravdu oko njegovog stradanja i od čega nemam namjeru nikad odustati.

   Izbriši
  7. "Suočen sa brukom kakvu mu je priredio Duško Z. načelnik Vujanović po ustaljenoj navici moli ministra da skandal zataškaju koliko je to moguće u datim prilikama. Zato prvo pitanje ovog "javnog saslušanja" ministra Lukača glasi: da li je odobrio zataškavanje slučaja i aboliranje od odgovornosti načelnika Sretoje Vujanovića, Radenka Bašića i Igora Egića?" Samo da podsjetim šta si piso sa Bašića dok je bio živ, tačnije za šta si ga optuživo

   Izbriši
  8. Ima tu još navoda i drugih tekstova, samo tebi ne pašu. Još manje će ti 8dgovarati ono šta sam nedavno saznao oko tih dešavanja.

   Izbriši
  9. Ima onaj da je nesposoban

   Izbriši
 23. Ko hebe dodika više i to pranje mozga..naši i vaši, srbi i muslimani. Ima li kakva firma da se otvorila,neko ubistvo da se riješilo, neki slučaj iz tvog pisanja da je doživio kraj..
  Kad čovjek izađe iz te čizme zvane Bosna onda i svijet postane veći od dodika,lukača itd..
  ljudi misle u rs. da ih "europa " konstantno napada i da im hoće oduzeti vjeru i pravo na vjeru što nema veze sa realnošću.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ima novina u Bosni... razrijesili Jevdjenica nakon nezakonitog pritvaranja i batinanja Bore Radovanovica. Mozda tebi to nije nista, ali nama koji zivimo ovdje je velika stvar. Pa Zli Ministar Zlukac vise nije ministar, a bice toga jos

   Izbriši
  2. To je cista namjestaljka ..

   Izbriši
  3. Ako je smjenjen zbog batinanja onda je Boro mnogo bitan režim, a on tvrdi da je protiv režima tako da...

   Izbriši
 24. Malo sam češljao ovo oko Dodika,obruč se steže...ukazivao sam da ama bas svaki kanton ima svoju sluzbu,plus nacionalne,strane i paraobavestajne..(Srbske glavosječe)će odreagovati prve,znači njegovi ljudi će mu okrenuti leđa.Od sadasnjeg stanja vrlo dobro ga sluzi Premijer i par ministara u vladi.Srbski član predsednistva vec odavno vodi rat sa Dodikom i moguce da ce ona prva reci slovo a posle predsjednik Parlamenta RS.Ono najgore sto se moze desiti jesu protesti koji vec rade i u Sarajevu i Zenici,a na cijem celu je aktivni ministar UP Federacije.Ogromne kolicine oruzja su nađene oko Sarajeva,Gorazda,Doboja Jug i ostali gradova,svi znamo ko je ministar odbrane BIH i da tu vlada terorizam(Austrija i Fehabije).Eshalacija u Palestini polako se prenosi na Bliski Istok.A vidimo kako Vučic nece da prizna jos Kosovo,tako da je moguce ovde da bude svasta.Jedan bataljon međunarodni snaga za brzo dejstvo je stacioniran u jednoj Planini(federacia)blizu ovde vec dugo.A znamo da javnost nije upoznata da je u zadnjih 9 meseci uslo oko 5.000 dodatnih NATO vojnika i razne opreme u BIH.Sto se tiče R.Srpske koja polako pusta Dodika niz vodu ima i ona svoje adute...ali o tome drugi put

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ma malo ga vaspitavaju, ništa drugo, i ove sankcije njegovoj djecu su vaspitne mjere, jer da imaju stvarne namjere stavili bi Prointer i Infiniti pod sankcije, ovo sve je predstava. Što se tiče vlade, ide ubrzo rekonstrukcija čitavre vlade, od Viškovića pa nadalje. A ovi debili oko njega, što ga više sad hvale to će ga više pljuvati kad završi karijeru i ulazivaće se novom čobanu

   Izbriši
  2. Hajde i od Pantera da vidimo nešto smisleno. Željka se odavno pokušava otrgnuti, no Mile je i dalje kontroliše ucjenama i sumnjam da će ona PRVA uraditi nešto ozbiljno. No, zato su tu Tegeltija, Lukač, Luka Petrović i mnogi drugi na koje računaju i stranci i u Federaciji. Davno sam to objašnjavao, još od analize izbornih rezultata i kako je Jelena Trivić dobila bar 70.000 režimskih glasova. Tada sam ukazao na upletenost Vučića i kako računa sa Stevandićem, a šta Panter piše u svom komentaru.

   Pro se tiče radikalnih islamističkih grupacija u BiH zna se da je Bakir Izetbegović to dobro držao pod kontrolom, a sad više nema poluga moći i moglo bi biti ozbiljnih problema. Pogledajte samo koliko je Dodik u zadnjih mjesec i nešto ublažio retoriku protiv muslimana, a sa druge strane trčkara za Erdoganom, Alijevim i drugim uticajnim muslimanima računajući na njihovu pomoć. Ne samo financijsku kako to naivni misle, nego i oko kontrole jedne mnogo zaje*ane kategorije ovdašnje populacije, a mislim da su svi pripadnici Islamske države na slobodi. Davno sam ukazivao na taj problem, a idiot Helez je nešto najgore šta se moglo desiti. Sa druge strane čini se da ministar bezbjednosti Nešić ove probleme ne uočava, a kamoli da djeluje. NEMA ŠANSE DA OVDE DOĐE DO RATNIH SIKOBA, ALI SA TERORIZMOM I DESTABILIZACIJAMA BI MOGLI IMATI OZBILJNIH PROBLEMA. To je jedan od razloga kontinuiranog povećanja međunarodnih trupa koje Panter pominje, a pustite vi zvanična saopštenja oko otcjepljenja RS i slično. Zapadni centri moći ne udaraju Dodika ni približno kako bi mogli upravo računajući na njegovo iskustvo u "zamrznutim konfliktima", nego ga primarno pokušavaju odvojiti od Putina. Ne mogu u jednom komentaru objasniti ogromnu i složenu problematiku, pa ovo shvatite kao "smjernice" koje valja uobziriti.

   Izbriši
 25. Danijel Kovačić oslobođen optužbi zbog nedostatka dokaza pa hahahahaha čekamo da puste Dugog i Miljatovića zbog nedostatka dokaza

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ma to ti kazem jarane ,nema od tog nista ,predstava za javnost ,prave nas debilima ,vidis da neko moze imati 10 miliona a neko marke nema ,policija novog grada je dopustila migrantima da budu po stanovima na dan ili hotelima, niko nista tebra, taxisti ih vozaju legalno ,ljudi grade imperije n,neam nista protiv al zar njje zakon isti za sve ljude ovog svijeta

   Izbriši
  2. Ništa se nemojte čuditi. Kovačić raspolaže pozamašnim kapitalom stečenim dugogodišnjim kriminalom. Nije to samo droga, nego i oružane pljačke sa kolegom Parašem, zelenašenje, pranje novca... Pisao sam kako to najbolje znaju u Koz. Dubici gdje je na ime zelenaških dugova oteo više ugostiteljskih objekata (radi zelenašenje zajedno sa tastom). I kako kažu "para vrti gdje burgija neće", a kamoli u našem kriminalizovanom pravosuđu.

   Izbriši
  3. Kad puste Dugog, najebo je Mladen Mitrović.

   Izbriši
  4. Po svim gradovima BiH, ali i u Srbiji i Hrvatskoj grade se vec godinama zgrade sa malim stanovima i loseg kvaliteta. Predvidjeni su za ljude koje su ovi nasi obecali uvesti iz Bangladesa, Nepala i kojekuda u zamjenu da nasi ljudi dodju na zapad zivjeti i raditi.

   Izbriši
 26. Stvarno tuga i zalost Kovacic osloboden jebem ti takvu policiju.

  OdgovoriIzbriši
 27. U pravu si treba sto vise prevencije saobracajne i opste policije kao i operatvu malo vise na ulice a obavezno smanjiti broj izvsilaca .

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Najgore u svemu jeste što je bivša država ostavila nam ogromnu građu od teorije do nauke o prevenciji kriminala, a o praksi da ne govorim, dok smo mi usvojili nešto najbliže američkom modelu zasnovanom na represiji i sa katastrofalnim prevencijom.

   Izbriši
  2. Jebo te milorad

   Izbriši
 28. Normalno, ja sam glavom i bradom za Dodika , ali neka mu malo guza osjeti kako je nama sa pravosuđem u REPUBLICI SRPSKOJ.
  Taj isti Dodik se popišao na tužilaštvo REPUBLIKE SRPSKE.
  Ovo potkrepljujem činjenicom postojanja MEGA KRIMINALCA U OJT PRIJEDOR , mm, koji već četvrtu godinu ne otvara istragu protiv "hirurga" i Bolnice u Prijedoru
  Sa tim je upoznat Dodik i obećao mi je da se mora to raditi, a "hirurg" , RASĆERUJE, sakati i ubija pacijente.
  DOKLE?

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ovdje se radi o Stanku Baći iz Prijedorske bolnice.
   Interesantno je da se sam direktor bolnice ne zainteresuje za ovaj slučaj
   ( Stanko Baćo -proviv prijedorskih pacijenata) i da se to jednom riješi.
   Taj isti. Aćo je od pacijenta za operaciju tražio 500KM a ovaj se pokušio i otišao kod Kostića.O ovom slučaju upoznati Čoprka i direktor.

   Izbriši
  2. Nije 500KM nego 5.000KM

   Izbriši
  3. "Glavom i bradom za Dodika"... e moj Boze, normalno da imas takvih problema kad od politicara pravis idola u svojoj glavi... kad ce ovaj nas narod shvatiti da ako vec moras imati idola u svojoj tikvi to moze biti samo Gospod Bog?
   Da se vise "klanjamo" svojim precima, svojim roditeljima, supruznicima, djeci, kumovima i prijateljima, a nimalo politicarima mnogo bi nam bolje bilo.

   Izbriši
  4. Ja bi ti poželio da ti što prije daš tu glavurdu za Dodika, jer ti ničemu ne služi kad imaš takvo razmišljanje

   Izbriši
 29. Daj Boro pisi o stvarima koje zanimaju citaoce. Pisi o lokalnom kriminalu. Sta nas briga za Milorada.

  OdgovoriIzbriši
 30. Daj Borić napiši ti nama kako ti namjerno napravi budalama sve , veze se žicom , kao strajk gladju a , para i zlata ko blata i kao on hoce da bude his ,, Kapetan na belu ladju " e nemoze Boric ima dosta ljudi koji znaju ko si i sta si ! A ladja ti tone MAJSTORE , koju si skoku zavrsio ?

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Znate sve o meni? I da imam para i zlata ko blata? Znači pojma nemate. Znate jedino ono šta vam kažu ti što vas plaćanju da ovde pišete komentare

   Izbriši
  2. Jedino kome je ovde plaćeno si ti Boriša, ovo je naručen tekst

   Izbriši
 31. ljudi moji kako ove dodikove guzolizce boli kad samo neko i spomene da mu je dobro u inostranstvu. koliko moras biti zivotinja da ti bude krivo sto su ljudi otisli i snasli se ali eto to je ta dodik stoka poput i ovog bore

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Po ove dvije rečenice vidim kakav intelektualni potencijal imate, a onda i koliko "dobro" se negdje možete snaći. Tuga.

   Izbriši
  2. da da konjska glavo za razliku od tebe bar sam se snasao a ne trpam kao tvoja vajna porodica omladince u komu pa onda vam kriv pjesak, put, asvalt itd.

   Izbriši
  3. Boro ponovo pises svasta o dijaspori ocito te Duduk skoluje ili si zavidan nama pacenicima na tome sto smo morali otici trbuhom za kruhom .Kako se mi snalazimo to je nasa stvar ali ti si tolimo tanak da ni to nemozes uraditi jer nisi sposoban nesto raditi a to sto si naucio da zivis na narodnoj grbaci ti izmaklo jebiga . Nego ponovo ti kazem da vidim gdje ce tvoja djeca da se zaposle dali budzet , privatnik ili vlastiti biznis . Vidjecemo neka su ti ziva i zdrava . lep pozdrav .

   Izbriši
  4. Njegovoj djeci su svuda vrata otvorena

   Izbriši
  5. Naravno , da nisu mozda sa zapada ?

   Izbriši
  6. Sin i kćerka planiraju baviti se advokatutom, a na budžetske jasle sigurno neće. Baš kao što neće otići odavde. Usmjeravam ih kako biti slobodan od režima i politike ovde, ali i da ne budu švapske sluge i jeftina radna snaga. O tome koliko se većina naših snašla vani vidio sam ljetos kada nisu imali para za doći, a i koji su došli nešto gadno su se stisli. Dogodine situacija će biti mnogo gora i možda čak polovina se vrati, pa će mijenjati priču.

   Izbriši
  7. U ovoj državi se advokaturom možeš početi baviti samo ako si blizak režimu, jer oni drže i advokatsku komoru

   Izbriši
  8. E moj Boro stvarno si prolupao i imas fobiju prema ljudima koji su otisli vani , znas li ti uopste koliki je priliv kad dijaspora dodje , vjerovatno si zaboravio dok si se bavio trgovinom . Ocito te Dodik svjetuje a i ovaj komentar je tacan advokaturom se tesko moze baviti posten covjek jer braniti nekoga ko je kriv tesko moze moralna i postena osoba . Malo je Ifeta Ferageta i sam znas da je to tako jer su te otpilili iz grupe Pravda za DAVIDA .

   Izbriši
  9. Advokatutom se još kako može baviti pošteno i solidno zarađivati, a znam mnogo advokata koji tako rade. Sad što ovi nepošteni mažnjavaju veću lovu nije prednost ako znate i da budu ubijeni, uhapšeni, prebijeni... Sve se svodi na to šta hoćete u životu. Ako hoćete brze3i lake milione valja razmišljati i o cijeni toga, a radi po zakonu i ispoštuj svog klijenta i mirno spavaj.

   Izbriši
  10. Još kad bi malo definisao šta je to Pravda za Davida bio bih ti zahvalan. Ja dok sam bio u toj priči zna se koliko nas je bilo na društvenim mrežama, koliko na ulicama i slično, a neka Davor objasni zašto je razorio sve šta smo stvorili. Ionako je to niegova stvar pošto smo svi mi ostali samo podržavali ili pomagali borbu roditelja, a koliko znam i to se promijenilo. Neću javno o tome, osim da sam ja napustio sve to prije Davorovog povratka i onoga šta sam znao da će uslijediti.

   Što se tiče Ifeta i pravne bitke oko ubistva Davida tu se ništa promijenilo nije i za koji dan imam opet neka svjedočenja pa ću znati i nešto više "iz prve ruke", a intuicija mi kaže da ubrzo moglo doći do konkretnih pomaka.

   Izbriši
 32. Panterovicu pisi ti malo o kriminalu...Bokija placa Vlado Đajic pa nece da laje.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Vlado Djajic je doktor a ne kriminalac, sto bi onda Boro pisao

   Izbriši
  2. boru vise puta pokusali ubiti od srecka sojica

   Izbriši
  3. boro je olicenje idijotizma i debilizma sto izgledom sto pricom zatu su ga se i resili iz policije kad ga vidite onako vrljavog zapustenog raspojasanog u sandalama koji kolega normalan se ne bi postideo takve zamlate

   Izbriši
  4. Dzaja je bas naduvana postenjacina , a i one kucanice sa njim su prave srecnice . Sretna je kuca koju promade .

   Izbriši
  5. Samo liječite teške frustracije ako će vam od toga biti bolje. Čini mi se da ne pomaže, ali držim komentare da ipak bar negdje možete iskaliti negativne naboje jer najgore je da ostanu u vama pa onda žrtve budu porodice i nejač

   Izbriši
  6. dobar je Boro kaze ucim djecu da nikud ne idu a on se udao u ljubiju zanimljiva teorija a i vidi se sto ti kazes kako su se "stranci" stisnuli 90% ih ima kuce u svom rodnom mestu sredjene tip top i vozr auta o kojima takvi kao ti mogu sanjati a sad sto se vise ne trosi kao nekad po prijedoru a gde i da se dodje i izadje kad je prijedor postao grad penzijonera i stalezi od 50 godina i vise

   Izbriši
  7. E moj Boro ti blog drzis da usicaris sta od naduvanog Dzaje i takvih kao on a nekad te i dodo infuzijom potpomogne . Ovdje ako iko lijeci svoje frustracije si ti jer dobro vidi kuda su otisli komentari i koliko imas podrske izuzev onih komentara kokje sam napises ili preporucis da se napisu . Sto god vise komentarises dobijas vise negativnih komentara - nazalost to ti umanjuje popularnost i tvoju borbu koja je mozda iskrena obesmisljuje.

   Izbriši
  8. potpisujem svako slovo.

   Izbriši
  9. Koliko ljudi mogu biti retardi? Da ugasim blog za par mjeseci mogu birati i posao i platu gdje mi drago, a ovako niko neće da rizikuje. Doduše ninja ne tražim posla pa mu dođe na isto. Sad, zašto ovo radim na sopstvenu štetu možda jednog dana i doznate.

   Izbriši
 33. Boki jeli to napokon pala kafa sa Goranom Suvarom, pozzzzzz

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Jeste i kako sam obećao fotkanje i objava kad smo se i "formalno" upoznali.

   Izbriši
 34. Kako se to brzo masnice i povrede sa tunjica povukoše? Nisi ti ni čvoke dobio

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. To će utvrditi dokumentacija, vještaci, tužilaštvo i sud, nemojte vi brinuti. Osim ako niste zabrinuti za ove što su me tukli?

   Izbriši
 35. Evo čitam da Kovačića vraćaju na mjesto načelnika i isplatiće mu i plate koje nije primo jer je bio nezakonito smjenjen, divota

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Sud može u presudi naložiti i da Kovačića proglase svecem, ali nema načina da izvrši svoju presudu. Mnogi su dobili presude, a nikad nisu vraćeni na posao, da ne pričam o povratku na funkciju. Nikad nikog nisu vratili na funkciju sa koje je smijenjen i neće ni Kovačić biti prvi. Veće su šanse da ga Kostrešević rasporedi za inspektora u Krupi na Vrbasu ili Jezeru.

   Izbriši
 36. Jebajga Kovacevic vrcen nek navuce crni trn u PU B.Luk .

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ko kaže da ga ga za par dana neće ponovo uhapsiti i sprovesti u okružno ili republičko tužilaštvo? Tužičaštvo BiH odbilo je prijavu za organizovani kriminal, a to nije nikakva prepreka da pred drugim tužilaštvom rade ih za neka blaža djela i opet najure iz policije. Ova presuda odnosi se na razliku plata kada je smijenjen sa mjesta načelnika i sve šta može dobiti jeste po tih 100-200 KM razlike plate. Umjesto povratka na funkciju dobiće mjesto inspektora u nekoj nedođiji, a znam mnoge koji su dobili presude ali nikad nisu vraćeni na posao. Odavno Lukač nije ministar, a onda ni Kovačić nema zaštitu.

   Izbriši

Objavi komentar

POPULARNI TEKSTOVI

DJEČAK UBIJAO OČEVOM RUKOM: Zastrašujuće posljedice odgojnih metoda ludog doktora

UDARNO: Afera "POTKIVANJE" glavnog tužioca Mitrovića (FOTO)

Službena zabilješka otkriva nove motive i okolnosti ubistva načelnika Bašića (FOTO)

Prebijanje u odbrani Dodikove časti

KAD SLUŽBE ZARATE: Otkrivam misteriju pištolja zbog kog je ubijen načelnik Bašić