Doznajte sadržaj prijave protiv Lukača, Ćuluma i IlićaPiše: Borislav Radovanović

Za članove "PRAVDE ZA DAVIDA" i zainteresovane građane objavljujem skraćeni prikaz najvažnijih navoda prijave koju je Davor Dragičević danas predao Republičkom tužilaštvu RS, sa ponovljenim prijedlogom formiranja novog tužilačkog tima. Doznajte za koja saučesnička krivična djela smo prijavili ministra Lukača, direktora policije Ćuluma i vajnog načelnika Ilića.
REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO REPUBLIKE SRPSKE


PREDMET:  Dopuna prijave krivičnog djela „Teško ubistvo“ nad Davidom
                     Dragičevićem i Prijedlog formiranja novog tužilačkog tima po
                     predmetu, podnosi se,-

VEZA:          Naša prijava Okružnom tužilaštvu Banja Luka od 17.05.2018.

U odnosu na glavno krivično djelo „Teško ubistvo“ i prijavu iz Veze, koju dostavljamo u prilogu, podnosimo dopunu prijave dolje navedenih krivičnih djela protiv pripadnika MUP RS i to:

  1. Dragan Lukač, ministar,
  2. Darko Ćulum, direktor policije,
  3. Darko Ilić, načelnik Uprave za organizovani i teški kriminalitet,
  4. Dalibor Ivanić, načelnik PU Prijedor,
Zbog toga što su prije i nakon podnošenja naše prijave, od 18.03.2018, pa nadalje, svjesno i voljno, dogovorno, zajedničkim ili zasebnim inkrimisanim radnjama, činili krivična djela na štetu pok. Davida Dragičevića, njegovih roditelja i pravnih zastupnika, prijavitelja Dragičevića i Radovanovića, zajednice „PRAVDA ZA DAVIDA“, te pojedinaca i društva kako će to dopunom biti obrazloženo.

U odnosu na osnovno krivično djelo „Teško ubistvo“ prvoprijavljeni Lukač, drugoprijavljeni Ćulum i trećeprijavljeni Ilić u saizvršilaštvu počinili su produženo krivično djelo „Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja“ iz člana 315. KZ RS u sticaju sa krivičnim djelom „Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca“ iz člana 332. stav 2. KZ RS.

Prvoprijavljeni Lukač i trećeprijavljeni Ilić počinili su produženo krivično djelo „Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja“ iz člana 329. KZ RS.

Prvoprijavljeni Lukač i drugoprijavljeni Ćulum počinili su produženo krivično djelo „Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja“ u sticaju sa krivičnim djelom  „Povreda slobode izražavanja misli“ iz člana 161. Stav 1. i 2. KZ RS.

Prvoprijavljeni Lukač i četvrtoprijavljeni Ivanić u saizvršilaštvu počinili su produženo krivično djelo „Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja“ u sticaju sa krivičnim djelom „Povreda tajnosti postupka“ iz člana 337. stav 1. KZ RS.

Zbog okolnosti koje će biti obrazložene u ovoj dopuni prijave u svojstvu prijavitelja ponovo ističemo:

PRIJEDLOG FORMIRANJA NOVOG TUŽILAČKOG TIMA
SA NIVOA REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA

Iz krivičnog spisa i dokumentacije kojom raspolaže Republičko tužilaštvo vidljivo je da smo već predlagali formiranje novog tužilačkog tima, te da je Glavni tužilac g. Mahmut Švraka to odbio. Time Glavni republički tužilac snosi odgovornost što je prijavljenima omogućeno da nastave sa izvršenjem započetih krivičnih djela, vrše nova krivična djela, protivpravno utiču na tok i aktere istrage i ino. Kulminaciju teške društvene opasnosti vidimo iz činjenice da je ministru Draganu Lukaču, bez adekvatne reakcije sprečavanja u daljem vršenju krivičnih djela ili potonjeg procesuiranja od strane tužilaštva, omogućeno da krivična djela čini u objektu Narodne skupštine RS, na zvaničnim sjednicama skupštine i tokom učešća u radu Anketnog odbora kao skupštinskog tijela...

...U obrazloženju dopune prijave, kao prvo, ističemo da smo već prvom prijavom još 17.05.2018. godine Okružnom tužilaštvu Banja Luka opisno ukazali da prvoprijavljeni, drugoprijavljeni i trećeprijavljeni vrše pojedina krivična djela obuhvaćena i dokazno zasnovana ovom dopunom. Međutim, nakon duže od dva mjeseca Okružno tužilaštvo Banja Luka nije po ovoj prijavi preduzelo niti jednu jedinu radnju... Svojim nečinjenjem tužilaštvo je omogućilo prijavljenima da produže izvršenje započetih krivičnih djela, te čine nova krivična djela, a posebno na štetu prijavitelja, onosno podnosioca prijave. 

...U prvoj prijavi opisno smo ukazali na sumnje da prvoprijavljeni, drugoprijavljeni i trećeprijavljeni zloupotrebljavaju službene položaje ili ovlaštenja u sticaju sa inkriminisanim radnjama neprijavljivanja krivičnog djela. Kasnije pribavljeni dokazi, činjenice i saznanja to potvrđuju. Konkretno, dana 26.03.2018. godine, u namjeri da krivično djelo ubistva bude neprocesuirano kao takvo, odnosno da krivično djelo ne bude prijavljeno, prvoprijavljeni, drugoprijavljeni i trećeprijavljeni su u sjedištu MUP-a organizovali sastanak, na kom su osim njih prisustvovala još četiri policijska rukovodioca...

...Ovaj sastanak prijavljeni su organizovali u namjeri da svoju već donesenu odluku o prikrivanju stvarnog krivičnog djela fingiraju „procjenom i stavom policije“. Na tom sastanku odlučeno je da se zakaže konferencija za medije i javnost na kojoj će ubistvo Davida Dragičevića biti javno prezentovano kao „događaj bez elemenata krivičnog djela“...

... Prijavljeni su kreirali „verziju“ kakva je odgovarala njihovoj namjeri da krivično djelo ostane neprocesuirano i to je istog dana javnosti prezentovao trećeprijavljeni Darko Ilić. Primjera radi, dovoljno je proanalizirati kakve sve nepravilnosti i propusti su činjeni tokom uviđaja na mjestu pronalaženja tijela da bi utvrdili kako prijavljenima nije bio cilj otkrivanje istine i procesuiranje zločina, nego prikrivanje krivičnog djela i pomaganje počiniocima i saučesnicima. Sa te strane predlažemo saslušanja svih aktera uviđaja od 24. marta i razjašnjavanje okolnosti zbog kojih je ova radnja nije urađena prema parametrima struke...  

... Nikada MUP RS nije organizovao sličan medijski istup u slučaju kad „nema krivičnog djela“, oko zadesa, suicida i slično. Dakle, cilj je bio da policija ovaj slučaj tretira upravo kako je to učinjeno izvještajem od 29.03.2018. – bez pravne kvalifikacije i to su prijavljeni ishodovali zloupotrebom službenih položaja i moći...

...Svi navodi prijavljenih kako je obraćanje javnosti učinjeno zbog uznemirenosti građana i pritisaka javnosti pred Anketnim odborom su nedvosmisleno pobijeni... Sa druge strane predstavnica „PRAVDE ZA DAVIDA“ u Anketnom odboru Ljiljana Tešanović je prijavljene redom pitala da li uopšte znaju kada, kako i zašto je osnovana Fejsbuk zajednica „PRAVDA ZA DAVIDA“ i niko od njih nije znao odgovor... 

...Prvoprijavljeni Lukač u izjavi za Radio RS, a šta su prenijeli brojni mediji, već 29. marta javno „demantuje“ sve koji su tvrdili da je David Dragičević ubijen i dokazno neargumentovano tvrdi kako je žrtva bila pod uticajem alkohola (nađeno je prisustvo etanola, ali se ta supstanca može tretirati i kao sredsvo izvršenja krivičnog djela – omamljivanja) i narkotika (dokazana laž). Dakle, uznemirenje i negodovanje javnosti kasnije jeste postojalo, ali su to upravo produkovali prijavljeni i svi njihovi navodi oko „procjena, potreba, dogovora“ i ino su neistiniti...

...U daljem, već prijavom od 17.05. ukazali smo da je bilokakvo percipiranje stradanja Davida Dragičevića kao „zadesnog utopljenja“ pravno neprihvatljivo i dokazno neosnovano. Decidno i danas stojimo na polazištu da nema apsolutno niti jednog dokaza, činjenice ili saznanja kakvi ukazuju na zadesno stradanje, te da je stoga nepravilno i stručno neprihvatljivo uopšte procesno baviti se takvom konstrukcijom događaja...

...Upravo suprotno, sporna dešavanja u kući Rađenovih treba istraživati kroz sumnju da je počinjeno lažno prijavljivanje krivičnog djela i davanje lažnih iskaza, a sve u osnovnoj i dogovorenoj namjeri sa prvoprijavljenim Lukačom i trećeprijavljenim Ilićem, te drugim policijskim službenicima poput inspektora Bojana Karanovića, da se ubistvo Davida Dragičevića fingira kao zades, da se istraga usmjeri u pogrešnom pravcu, da se žrtva protivpravo inkriminiše. Sa te pozicije treba istražiti sve „dokaze“ pribavljene u namjeri da se uopšte dokaže prisustvo Davida Dragičevića na širem lokalitetu Ulice Velibora Janjetovića Janje, a naprosto jer isti u vrijeme kada to prijavljeni tvrde nije mogao biti na tom lokalitetu.

...Što se tiče navoda da je prvoprijavljeni Dragan Lukač počinio produženo krivično djelo „Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja“ kao posebnu okolnost ističemo da je prijavljeni krivično djelo činio zloupotrebljavajući pravo učešća u radu skupštine i tokom saslušanja pred radnim tijelom skupštine (Anketni odbor), kakva su bila javna i prenošena od strane medija. O kakvom to ustavno-političkom uređenu Republike Srpske, navodno parlamentarne demokratije, možemo govoriti ako predstavnik izvršne vlasti, poput prvoprijavljenog, može višestruko i bez ikakve reakcije nadležnih tijela činiti teško krivično djelo u najvišem političkom tijelu vlasti (njemu nadređenom) Srpske i to tokom zvaničnih sjednica?

...Kvalifikacija da roditelj ubijenog djeteta u parlamentu izvodi „očito dobro pripremljen performans“ već sama po sebi ukazuje sa kakvom bezobzirnošću je prvoprijavljeni zloupotrebljavao pravo učešća u radu parlamenta. Pritom, ministar je „zaboravio“ na pravnu obavezu da parlament informiše instinito, činjenično, objektivno i samo o onome šta je od njega traženo (slučaj smrtnog stradanja Davida Dragičevića). Umjesto toga on se najviše bavio nekakvim samo njemu znanim dešavanjima i „dokazima“, iznosio teške laži i uvrede, manipulisao i obmanjivao narodne poslanike (koji nisu imali izvještaj MUP-a i nisu znali o čemu tačno prijavljeni informiše) i javnost. Ukupno, bezobzorno je vrijeđao ljudsko dostojanstvo.

...U tom pogledu očekujemo da prvoprijavljeni dokaže krvno srodstvo pok. Davida Dragičevića i njegovih roditelja sa Aljošom Borkovićem, kog je on lažno predstavio kao „ujaka“, i koji mu je navodno tvrdio kako je žrtva bila konzument LSD i marihuane (str.20)...

..Identično teške duševne patnje roditelji su trpili u odnosu na prvobitne navode trećeprijavljenog Ilića od 26. karta, kao i kasnije navode prvoprijavljenog Lukača na posebnoj sjednici, kad su dokazno neosnovano i protivpravno njihovog sina predstavljali kao kradljivca iz kuća, pozivajući se na ni do danas nedokazane sumnje da je David Dragičević počinio krađu iz kuće Rađenovih... 

...Isto tako, očekujemo da prvoprijavljeni podastre dokaze o tome kako „dva blogera“ instrumentalizuju Davora Dragičevića za rušenje institucija i same republike Srpske, a sve u realizaciji zadataka američke ambasade u BiH (koja je zbog njegovih navoda izdala i saopštenje/demanti). Oba prijavitelja su borci prve kategorije, s tim što je Dragičević težak RVI, dok je Radovanović i sin poginulog borca VRSK, da bi doživjeli onakva tumačenja prvoprijavljenog oko njihovog patriotizma...

...Iz stenograma posebne sjednice i saslušanja prvoprijavljenog pred Anketnim odborom vidi se jasan kontinuitet teških laži i manipulacija na štetu prijavitelja Radovanovića, a kakve doista na najprizemniji način vrijeđaju ljudsko dostojanstvo. Prvoprijavljenji zna da je protiv ovog prijavitelja potvrđena optužnica da verbalno prijetio četvrtoprijavljenom, ali zna i da to posljedica lažnog prijavljivanja nepostojećeg krimena u cilju da se prikriju njihova (prvoprijavljenog i četvrtoprijavljenog) zajednička teška krivična djela na štetu prijavljenog Radovanovića. Međutim, on izmišlja kako je potvrđena optužnica za pokušaj ubistva, pa izmišlja nepostojeći pištolj i slične stvari kakvih čak nema ni u ovoj montiranoj optužnici... 

...Kako bi zalaganja prijavitelja i „PRAVDE ZA DAVIDA“ za istinom u ubistvu Davida Dragičevića predstavio kao prijetnju Republici Srpskoj prvoprijavljeni zloupotrebljava pravo učešća u radu parlamenta za iznošenje teških laži i manipulacija na račun novinara Slobodana Vaskovića...

...U konačnici vidi se iz transkripta posebne sjednice i kako prvoprijavljeni iznosi neistine o Fejsbuk zajednici „PRAVDA ZA DAVIDA“, navodeći da je to djelo hakera, kako je nemoguće izaći iz zajednice kad se jednom registrujete i slično, a šta su u biti notorne laži izrečene sa namjerom da se ova zajednica i njena borba za istinom diskredituje, lažno predstavi parlamentu i javnosti i ino. Ukupno, prvoprijavljeni je iznosio brojne samo njemu znane „objave“ (npr. da David nije udavljen u „lavoru ili buretu“), a stavljao ih u kontekst objava ove zajednice, potpuno svjestan da iznosi laži i manipulacije u cilju bezobzirnog vrijeđanja ljudskog dostojanstva...

...U domenu „Zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja“ u sticaju sa „Povredom slobode izražavanja misli“ već je obrazloženo kako su prijavljeni prijetnjama, neistinama, obmanama i ino odnosili se prema oštećenima i svima koji su iznosili mišljenje o ponašanju prijavljenih. Ono šta je posebno društvenoopasno jeste protivustavno, protivzakonito i prijeteće saopštenje u formi opšteg pravnog akta objavljeno na zvaničnoj stranici MUP-a, koje dostavljamo u prilogu. Prijetiti građanima da će svoje mišljenje o radu institucija i pojedinaca u institucijama (pravo zajamčeno ustavom) morati dokazivati pred sudovima i potkrepljivati materijalnim dokazima, ili će snositi sankcije, pokazuje da je prvoprijavljeni sebi dodijelio nepripadajuće nadležnosti optuženja, presuđenja i sankcionisanja...

...Za kraj ističemo kako su sve prednje opisane zloupotrebe službenih položaja ili ovlaštenja činjene u osnovnoj namjeri da ubistvo Davida Dragičevića ne bude prijavljeno i procesuirano, nego da se protivpravno prikaže kao zadesno usmrćenje, zbog čega su prijavitelji Dragičević i Radovanović posebno protivpravno napadani, diskreditovani i javno satanizovani... 

...Pored toga, ističemo kako je krejnje vrijeme da Republičko javno tužilaštvo preuzme punu odgovornost za predmet ubistva Davida Dragičevića, a posebno zbog činjenice da prijavljeni i dalje vrše započeta krivična djela i nova krivična djela u sticaju sa već počinjenima... 

...Sa te strane predlažemo Republičkom tužilaštvu da u svojstvu svjedoka sasluša dolje predložene narodne poslanike, članove Anketnog odbora, koji mogu potvrditi navode prijave. Pored toga predloženi svjedoci mogu i svojim ličnim zapažanjima i saznanjima dopuniti navode prijave, te ih dokazno i činjenično učvrstiti. Ovde posebno apostrofiramo činjenicu da su predloženi svjedoci bili u poziciji sagledati rad glavnog i postupajućeg tužioca, gospode Lepira i Vreće, pa i sa te strane mogu potkrijepiti opravdanost ponovljenog prijedloga o promjeni tužilačkog tima...

...U konačnici vidimo kako ovaj zločin sve teže potresa Republiku Srpsku kao društvo, vidimo kako prijavljeni zarad sopstvenih kriminalnih interesa podrivaju ustavno-političko uređenje entiteta i hijerarhiju vlasti, kako sebe poistovjećuju sa institucijama i samom Republikom Srpskom, a ustavom zajamčene slobode građana u domenu prava na slobodno mišljenje predstavljaju kao napade na društvo i poredak...

U Banjaluci, dana 20.08.2018. godine


PRIJAVITELJI:
Davor Dragičević

Borislav Radovanović

Primjedbe

  1. Naprijed Boki, uz tebe smo i dušom i tjelom i djelom, moramo ih smjeniti, jer bez toga nema pravde i istine!

    OdgovoriIzbriši
  2. Danas smo dobro počeli,no mišljenja sam da ih treba treba namamiti iz kućica Istinom i Pravdom.

    OdgovoriIzbriši

Objavi komentar

POPULARNI TEKSTOVI

MEGA-AFERA: Glavna inspektorica vibratorom nokautirala ministra (FOTO)

RASKRINKAVANJE LAŽOVA VUKANOVIĆA: Ivan Begić je prodao svoj porno snimak (FOTO)

NEMA ZAŠTIĆENIH: Policija steže omču oko vrata narko mafije (FOTO)

SUROVA ISTINA: Po pozivu ministra Lukača stavljen sam na "crnu listu" BN TV! (VIDEO)

OVO NISTE VIDJELI: Bespravno izgrađena kuća ministra Lukača (VIDEO, FOTO)